146 No’lu Gümrük Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı.(14.12.2017) açıklama ve tebliğ için tıklayınız..

Bu Tebliğin amaç ve kapsamı, 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484) ile 2017 yılı için yeniden değerleme oranı % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilmiş olduğundan 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi, 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesi ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 500 üncü ve 584 üncü maddelerinde yer alan tutarların yeniden belirlenmesidir.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171214.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171214.htme