2008 13524 Bakanlar Kurulu Kararı

26 Nisan 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26858
BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2008/13524

Ekli “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 18/4/2008 tarihli ve 581 sayılı yazısı üzerine, 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Kanunun 33 üncü ve 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/4/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

VE DESTEKLENMESİ AMACIYLA KOSGEB TARAFINDAN UYGUN

KOŞULLARDA FİNANSAL DESTEK SAĞLANMASI HAKKINDA

KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

 

          MADDE 1 – 22/3/2004 tarihli ve 2004/7131 sayılı Kararnamenin eki “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Karar”ın 3 üncü maddesinde yer alan “Banka” ve “KOBİ” tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Banka: Türkiye’de yerleşik şubesi bulunan yerli ve yabancı bankaları,

KOBİ: 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesine dayanılarak yürürlüğe konulan yönetmelikte tanımlanan sanayi işletmelerini,”

          MADDE 2 – Aynı Kararın 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kredi faiz desteği üst limiti

Madde 7 – Yatırım, işletme sermayesi ve ihracat kredilerinin faizi için KOSGEB tarafından sağlanacak kredi faiz desteğinin üst limiti, esas ve usulleri KOSGEB’ce belirlenerek uygulanacak her bir destek programı kapsamında işletme başına 300.000 YTL’yi geçemez.”

          MADDE 3 – Aynı Kararın 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “24 (yirmidört)” ibaresi “48 (kırksekiz)” olarak değiştirilmiştir.

          MADDE 4 – Aynı Kararın 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 9 – KOBİ’lere sağlanacak kredi faiz desteğine ilişkin başvuru, değerlendirme ve faiz desteğinden faydalanma koşulları ile iş ve işlem akışı KOSGEB ve bankalar ile yapılacak protokollerle belirlenir.”

          MADDE 5 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

          MADDE 6 – Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.