486 sıra nolu VUK Genel Tebliği Resmi Gazetede yayımlandı.(RG 30273/17.12.2017) tıklayınız..

Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, söz konusu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amacıyla geliştirilen Defter-Beyan Sistemine yönelik olarak Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ 17.12.2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

http://www.gib.gov.tr/node/126190