7061 SAYILI YENİ TORBA KANUN İLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Vergi Sirküleri/7

 Tarihi : 05/12/2017

Sayısı : vergi-7/2017

İlgili Kanun Maddesi:

Konusu: 7061 SAYILI TORBA KANUN İLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

05/12/2017 Tarih ve 30261 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren,  7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile vergi kanunlarımızda yapılan değişikler vergi kanunlarımız özelinde sırasıyla aşağıda ayrıntılı şekilde açıklanmıştır.

 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA KANUN’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİLER

Madde 7 – Madde ile, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun “Amme alacağı ödenmeden yapılmayacak işlemler ile işlem yapanların sorumlulukları” başlıklı 22/A maddesi yeniden düzenlenmiştir.

Düzenleme ile 6183 sayılı kanunun 22/A maddesi kapsamında yer alan ödeme ve işlemlere ek olarak kamu tüzel kişiliğini haiz kurum ve kuruluşların istisna kapsamında olanlar dahil mal ve hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle hak sahiplerine yapacakları ödemeler de kapsama alınmaktadır. Meslek kuruluşları ile vakıf üniversiteleri ise yeni düzenlemenin kapsamı dışında tutulmuştur.

Diğer taraftan hak sahiplerine yapılacak ödemelerde tahsil dairelerine olan borçların resen kesilmesi yönünde Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.

Madde kapsamında kesinti zorunluluğu getirilen ödemeler için işçi ücreti alacaklarının öncelik hakkı korunmuş ve alacağın devrine ilişkin yapılacak her türlü devir, temlik ve el değiştirme işlemlerinin, tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcu karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra kalan kısım üzerinde hüküm ifade edeceği yönünde düzenleme yapılmıştır.

Ayrıca yapılacak ödemeden Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları için 5510 sayılı kanunun 90. Maddesi uyarınca, 6183 sayılı kanunun 22/A maddesi gereğince kesinti yapılması gerektiği durumlarda , iki kamu idaresinin alacaklarına karşılık garameten pay ayrılması esası getirilmiştir.

Madde 8- Madde ile, 6183 sayılı kanunun 41.maddesinin sekizinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “kredi kartı ile ödenmesi” ibaresi “kredi kartı, banka kartı ve benzeri karlar ile ödenmesi” şeklinde ve ikinci cümlesinde yer alan “kredi kartı kullanmak” ibaresi “kredi kartı, banka kartı ve benzeri karlar kullanmak” şeklinde değiştirilmiştir.

Düzenleme ile, kamu alacaklarının yurt dışında bulunan vatandaşlarımız veya yabancı uyruklu kişiler tarafından yurtdışı bankaların banka kartı ve benzeri kartları ile ödenmesinde aracılık yapacak yurtiçi bankaların, katlanacağı gideler için komisyon alabilmelerine imkan sağlanmaktadır.

Madde 9- 6183 sayılı kanunun 15,55,56,60 ıncı maddelerinde ve 58 inci maddesinin birinci ve yedinci fıkralarında yer alan “7” ibareleri “15” şeklinde değiştirilmiştir.

Düzenleme ile 6183 sayılı kanunun;

  • Ödeme emri ile amme borçlusuna borcun 7 gün içerisinde ödenmesi veya mal bildiriminde bulunması yönünde bildirimde bulunulacağını belirten hükümlerin yer  55 inci maddedeki 7 günlük süre 15 güne çıkarılmıştır. Ayrıca borcunu vadesinde ödemeyenlere ait malları elinde bulunduran üçüncü şahıslardan bu malların tahsil dairelerine bildirmeleri için belirlenmiş olan 7 günlük süre de 15 gün olarak yeniden düzenlenmektedir.
  • 56ıncı maddesinde yer alan teminatlı alacakların paraya çevrilmesinden önce borçluya yapılan tebliğ ile verilen 7 günlük ödeme süresi 15 güne çıkarılmıştır.
  • 58 inci maddesinin birinci ve yedinci fıkralarında yer alan ödeme emrine karşı dava açma ve davası reddedilenler için mal bildiriminde bulunma süreleri 7 günden 15 güne çıkarılmıştır.
  • 60 ıncı maddesinde yer alan mal bildiriminde bulunmayanlar hakkında uygulanacak hapsen tazyik kararı alınması için geçmesi gereken 7 günlük süre 15 güne çıkarılmıştır.

Madde 87-  5510 sayılı SGK kanununda değişiklik yapan bu madde 6183 sayılı kanunun kapsamında amme alacaklarının tahsilinde takip edilecek usul ve esası ilgilendirdiğinden bu kısma alınmıştır.

6183 sayılı kanunun 23 üncü maddesi, tahsil edilip de kanuni sebeplerle reddi icabeden amme alacaklarının, istihkak sahiplerinin reddiyatı yapacak olan amme idaresine olan muaccel borçlarına mahsup edilmek suretiyle reddolunacağını hükme bağlamıştır.

Madde ile, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88 inci maddesinde değişiklik yapılarak amme alacaklarının korunması amacıyla reddiyatın Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince yapılacağı hallerde alacaklı amme idaresine olan muaccel borçlardan sonra SGK nın 6183 sayılı kanun hükümlerine göre takip edilen prim ve diğer alacaklarının ödenmesi, reddiyatın SGK tarafından yapılması durumunda  ise kurumun muaccel alacaklarının mahsubundan sonra Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alçaklarının ödenmesi suretiyle tahsilatın artırılması amaçlanmıştır.

193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUN’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Madde 14 – 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 74 üncü maddesinin üçüncü maddesinde yer alan “%25 ini” baresi “%15ini” şeklinde değiştirilmiştir.

Düzenleme ile; gayri menkul sermaye iratlarına yönelik olarak mükelleflerin gerçek giderlerine karşılık olmak üzere hasılatlarının %25’i oranında uygulanmakta olan götürü gider oranı %15’e düşürülmüştür.

Madde 15 – 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa Geçici Madde 87 eklenmiştir.

Düzenleme ile; hizmet erbabının bir kısmının ücretlerinin 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında 1.404,06 TL’nin altına düşmesi nedeniyle, ücretlerinde meydana gelen azalışı telafi etmek amaçlanmıştır.

Bekar ve çocuksuz bir asgari ücretlinin durumu esas alınmak suretiyle, gerek bu durumdaki ücretlilerin gerekse net ücreti 1.404,06 TL’nin altına düşecek diğer ücretlilerin elde edecekleri net ücretleri 1.404,06 TL ye tamamlayacak şekilde ilave asgari geçim indirimi sağlanmaktadır.

213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUN’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Madde 16 – Madde ile, 213 saıylı Vergi Usul Kanununun 101 inci maddesinde yer alan bilinen adresler yeniden düzenlenmekte, işi bırakma bildirimlerinde, vergi mahkemesindeki dava açma dilekçelerinde, cevaplarında ve benzeri belgelerde yer alan adresler bilinen adres olmaktan çıkarılarak mükellefleri MERNİS kayıtlarında yer alan yerleşim yeri adresleri bilinen adresler arasına alınmıştır. Ayrıca tebligatın hangi durumlarda hangi adreslere ve kimlere yapılacağına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Madde 17 – Madde ile,Tebliğ evrakının teslimini düzenleyen 213 sayılı VUK’nun 102 inci maddesi değiştirilmiş ve geçici ayrılmalar da dahil olmak üzere, tebliğ yapılacak olanların işyerlerinde veya yerleşim yerlerinde bulunamaması durumunda tebliğin nasıl yapılacağı hususu düzenlenmiştir.

Düzenlemeye göre mükellefin işyeri adresinde bulunamaması halinde MERNİS’te kayıtlı  yerleşim yeri adresine gidilmesi esası getirilmiş ve 7201 sayılı Tebligat kanununda yer alan kapıya yapıştırma usulüyle tebligata ilişkin benzer düzenlemeye 213 sayılı kanunda da yer verilmiştir.

Madde 18 – Madde ile, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Tebliğin İlanla Yapılacağı Haller” başlıklı 103 üncü maddesinde değişiklik yapılarak tebliğin ilanen yapılacağı haller arasına, MERNİS’te kayıtlı yerleşim yeri adresi bulunmaması hali eklenmiştir.

Madde 20 – Madde ile, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun “Adres Değişikliklerinin Bildirilmesi” başlıklı 157 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “veya ikamet” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. Böylece mükelleflerin ikametgah adresi değişikliklerini vergi dairesine bildirme zorunluluğu kaldırılmıştır. MERNİS’te yer alan yerleşim yeri adresinin bilinen adresler arasına alınmasıyla bu adresin MERNİS üzerinden takibi mümkün olduğundan bu yola gidilmiştir.

3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUN’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Madde 41 – Madde ile, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde değişiklik yapmak suretiyle Türkiye’de ikametgahı, iş yeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin katma değer vergisinin, Avrupa Birliği uygulamalarına benzer şekilde, bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödenmesi sağlanmıştır.

Madde 42 – Düzenleme ile, 1- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 inci maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle cep telefonu abonelerinin yurtdışında yaptıkları kullanımlara ilişkin yurtdışında bulunan operatör tarafından, yurtiçindeki operatöre verilen roaming hizmetine ilişkin bedel ile bu bedelin yurtiçindeki operatör tarafından aboneye yansıtılması, KDV den istisna edilmiştir. Dolayısıyla söz konusu hizmetlere ilişkin bedeller, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesindeki hüküm gereğince özel iletişim vergisinden de istisna olmaktadır.

2- Ayrıca, Bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin bankalara devir ve teslimlerinde tanınan katma değer vergisi istisnası, finansal kiralama ve finansman şirketlerine yapılan devir ve teslimlerde de sağlanmıştır.

Madde 43 – Madde ile, 3065 sayılı KDV kanunun geçici 37 inci maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle imalat sanayii yatırımları üzerindeki KDV den kaynaklı finansman yükünü gidermek amacıyla bu yatırımlar nedeniyle 2017 yılında yapılacak inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek KDV’nin  iadesi uygulamasının 2018 yılında da sürdürülmesi amaçlanmaktadır.

Madde 44 – Madde ile, 3065 sayılı KDV kanununa eklenen geçici maddeyle Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) projesi kapsamında yapılan mal ve hizmet  alımlarına ilişkin KDV yönünden istisna sağlanmıştır.

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUN’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Madde 88 – Madde ile, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan  ilgili muafiyet hükmünde değişiklik yapılmaktadır.

Mevcut uygulamaya göre kooperatifler ortak dışı işlem yaptıkları takdirde muafiyetlerini kaybetmekte ve  kurumlar vergisi mükellefi olarak vergiye tabi tutulmaktadırlar. Bu durum, kooperatiflerin istisnai nitelikteki ortak dışı işlemleri nedeniyle  muafiyetten mükellefiyete geçmelerine sebep olmakla birlikte vergi idaresince yapılan tespitler neticesinde cezalı tarhiyatlara da muhatap olmaları sonucunu doğurmaktadır.

Yapılan düzenleme ile kooperatiflerde ortak dışı işlemlerden ne anlaşılması gerektiğine madde metninde yer verilmekte, kooperatiflerin faaliyetlerinin icrasına mahsus olarak iktisap ettikleri demirbaş, makine, teçhizat, taşıt vb. maddi duran varlıklarının  ekonomik ömürlerini tamamladıktan sonra elden çıkarılmalarının ortak dışı işlem olarak kabul edilemeyeceği düzenlenmiştir.

Ayrıca kooperatiflerin ortak dışı işlemleri nedeniyle kooperatif tüzel kişiliğine bağlı ayrı bir iktisadi işletme oluşmuş kabul edilir ve ortak dışı işlemlerden elde edilen kazançların vergilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirleneceği hususu düzenlenmiştir.

Madde 89 – Madde ile , 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde değişiklik yapılmıştır. Maddenin birinci fıkrasının;

(a) bendiyle kurumların iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançlarına uygulanan istisna, bu kazancın %50 si olarak yeniden belirlenmiştir.

(b) bendiyle 5520 sayılı kanunun beşinci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan ve bankalara borcu olanların  ve bunların kefillerinin, bu borçlara karşılık olarak taşınmaz ve iştirak hisselerinin bankalara devrinden doğan kazançları ve bankaların bu şekilde elde ettikleri kıymetlerin satışından doğan kazançlarına tanınan kurumlar vergisi istisnası, banka dışı finansal kurumlar olan finansal kiralama ve finansman şirketlerini de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Ayrıca mevcut düzenlemede yer alan % 75 istisna oranı taşınmazlar için %50 diğer kıymetler için %75 olarak yeniden belirlenmiştir.

(c) bendiyle kooperatiflerin muafiyetine ilişkin yapılan yeni düzenleme çerçevesinde, kooperatiflerin ortak içi işlemeleri nedeniyle kurumlar vergisi hesaplanması ve ödenmesi gerekmeyeceğinden 5520 sayılı kanunun beşinci maddesinin (i) bendinde düzenlenen risturn istisnasında üretim ve kredi kooperatiflerine ilişkin düzenleme yersiz kaldığından, anılan kooperatiflere ilişkin risturn istisnası hükümleri mevcut düzenlemeden çıkarılmıştır.

Madde 90 – Madde ile, 6770 sayılı kanunla Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen ve 2017 yılında yapılan imalat sanayii yatırımları için 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun “İndirimli Kurumlar Vergisi” başlıklı 32/A maddesi kapsamındaki yatırım teşviklerinden daha yüksek oranlarda faydalanmasına imkan veren 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 9 uncu maddesinde yer alan düzenlemenin 2018 yılında da uygulanmasına imkan sağlanmaktadır.

“Geçici 9 uncu maddedeki düzenleme mevcut haliyle;

“Mükelleflerin 2017 takvim yılında gerçekleştirdikleri imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için, bu Kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde “%55”, “%65” ve “%90” şeklinde yer alan kanuni oranlar sırasıyla “%70”, “%80” ve “%100” şeklinde ve (c) bendinde “%50” şeklinde yer alan kanuni oran ise “%100” şeklinde uygulanır.” Şeklindedir.

Madde 91 – Madde ile halen % 20 olarak uygulanmakta olan Kurumlar Vergisi oranı kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine ait kurum kazançları üzerinden %20 yerine %22 oranında kurumlar vergisi ve geçici vergi alınması düzenlemesi getirilmiştir.

488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNUN’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Madde 29 – Madde ile, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle maktu ve nispi damga vergilerinin artırılması ve indirilmesine ilişkin Bakanlar Kuruluna verilen yetkinin, kağıt türleri itibariyla birlikte veya ayrı ayrı kullanılmasına imkan sağlanmıştır.

Madde 30 – Madde ile, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tabloda değişiklik yapılmak suretiyle fıkra eklemek suretiyle kamu özel işbirliği  projelerinin finansmanı için yurtdışından ihraç edilen menkul kıymet karşılığında fon temin etmek üzere kurulan özel amaçlı kuruluşların, bu fonları proje yüklenicisi firmalara kullandırmasına ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar ile bunların teminatı ve geri ödemesine ilişkin işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlara damga vergisi istisnası sağlanmıştır. (finansman maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanmıştır.)

7338 SAYILI VERSASET İNTİKAL VERGİSİ KANUNUN’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Madde 13 – 77338 sayılı Veraset intikal Vergisi Kanunu’nun 16 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “%10” ibaresi “%20” olarak değiştirilmiştir.

Düzenleme ile; 5602 sayılı kanunda tanımlanan şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyeler için uygulanan % 10 oranındaki veraset ve intikal vergisi oranının %20 olarak uygulanması sağlanmıştır.

492 SAYILI HARÇLAR KANUNUN’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Madde 31 – Madde ile, 492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesine fıkra eklemek suretiyle kamu özel işbirliği projelerinin finansmanı için yurtdışında ihraç edilen menkul kıymet karşılığında fon temin etmek üzere kurulan özel amaçlı kuruluşların, bu fonları proje yüklenicisi firmalara kullandırmasına ilişkin işlemler ile bunların teminatı ve geri ödemesine ilişkin işlemlerin yargı harçları dışındaki harçlardan istisna tutulmuştur. (finansman maliyetlerinin azaltılması amaçlanmıştır)

Madde 32 – Madde ile, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin “XII- Transfer fiyatlandırması ile ilgili yöntem belirleme anlaşması harçları” başlıklı bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, transfer fiyatlandırması uygulamasında, ilişkili kişilere yapılan mal ya da hizmet sunumunda uygulanacak fiyat veya bedelin tespitine ilişkin yöntemler, mükellefin talebi üzerine Maliye Bakanlığı ile anlaşarak belirlenebilmektedir.

Düzenleme ile, bu anlaşma sürecinde ödenmesi gereken başvuru harcı ve yenileme harcı kaldırılmış, Söz konusu anlaşmaların teşviki sağlanmıştır.

 1319 SAYILI EMLAK VERGİSİ KANUNUN’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Madde 35 – Madde ile, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa geçici madde eklenmek suretiyle takdir komisyonlarınca 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin, 2017 yılında uygulanan birim değerlerin belirli bir yüzdesini geçmemesi sağlanmıştır. Takip eden 2019, 2020 ve 2021 yıllarında da bina ve arazi vergi değerlerinin hesabında 2018 yılı için esas alınan birim değerleri üzerinden işlem yapılması sağlanmıştır.

6802 SAYILI GİDER VERGİLERİ KANUNUN’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Madde 11 – 6802 sayılı Gider Vergileri kanunun 29 uncu maddesinde yer alan birinci fıkrasının (p) bendinde yer alan “Türkiye’de kurulu borsalarda gerçekleştirilen” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Düzenleme ile; işlemin yapıldığı yere bakılmaksızın vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri sonucu lehe alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna edilmesi sağlanmıştır.

210 SAYILI DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNUN’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Madde 27 – Madde ile, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun “Değerli Kağıtların Hazırlanması ve Satılması” başlıklı 3 üncü maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle Değerli Kağıtların Maliye Bakanlığının muvafakati ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından da hazırlanıp bastırılabilmesi ve elektronik belge olarak düzenlenebilmesi sağlanmıştır.

197 SAYILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

MADDE 22- 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“20- Taşıt değeri: Taşıtların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan (vade farkı ile hesaplanan özel tüketim vergisi hariç) teşekkül eden değeri ifade eder.”

MADDE 23- 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelen (I) sayılı tarifenin “1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri” başlıklı bölümü iki sütun eklenmek suretiyle aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümünden önce gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş, anılan tablodan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, mevcut ikinci fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Motor Silindir Hacmi (cm³) Taşıt Değeri (TL) Satır

Numarası

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı 40.000’i aşmayanlar 1 743 518 290 220 78
40.000’i aşıp 70.000’i aşmayanlar 2 817 570 319 242 86
70.000’i aşanlar 3 892 622 348 264 94
1301 – 1600 cm³ e kadar 40.000’i aşmayanlar 4 1.294 970 563 398 153
40.000’i aşıp 70.000’i aşmayanlar 5 1.423 1.067 619 437 168
70.000’i aşanlar 6 1.553 1.164 675 477 183
1601 – 1800 cm³ e kadar 100.000’i aşmayanlar 7 2.512 1.964 1.156 705 274
100.000’i aşanlar 8 2.741 2.142 1.262 770 299
1801 – 2000 cm³ e kadar 100.000’i aşmayanlar 9 3.957 3.048 1.792 1.067 421
100.000’i aşanlar 10 4.317 3.326 1.955 1.164 459
2001 – 2500 cm³ e kadar 125.000’i aşmayanlar 11 5.936 4.309 2.692 1.609 637
125.000’i aşanlar 12 6.476 4.701 2.937 1.755 695
2501 – 3000 cm³ e kadar 250.000’i aşmayanlar 13 8.276 7.200 4.498 2.420 888
250.000’i aşanlar 14 9.029 7.854 4.907 2.640 969
3001 – 3500 cm³ e kadar 250.000’i aşmayanlar 15 12.603 11.340 6.831 3.410 1.251
250.000’i aşanlar 16 13.749 12.371 7.452 3.720 1.365
3501 – 4000 cm³ e kadar 400.000’i aşmayanlar 17 19.815 17.111 10.077 4.498 1.792
400.000’i aşanlar 18 21.617 18.666 10.994 4.907 1.955
4001 cm³ ve yukarısı 475.000’i aşmayanlar 19 32.431 24.320 14.403 6.474 2.512
475.000’i aşanlar 20 35.379 26.531 15.713 7.062 2.741
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş

“(I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinde, ilk kayıt ve tescil edildiği tarih itibarıyla taşıt değerine isabet eden satır, sonraki yıllarda da bu taşıtın vergi tutarlarının belirlenmesinde esas alınır.”

“(I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından her yılın ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin %10’unu aşması halinde, taşıtlara ait vergi tutarlarını, bir önceki satırdaki aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak belirlemeye, bu oranı %4’e kadar indirmeye ve kanuni oranına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.”

“Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 24- 197 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları ile 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(I)” ibareleri “(I), (I/A),” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 25- 197 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “önceki yılda uygulanan” ibaresinden sonra gelmek üzere “taşıt değerleri ve” ibaresi, üçüncü fıkrasının (a) bendinin sonuna “taşıt değerlerini ayrı ayrı veya birlikte yeniden belirlemeye,” ibaresi eklenmiş ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Taşıt değerlerinin hesabında yüz Türk lirasına, ödenmesi gereken vergi miktarlarında ise bir Türk lirasına kadar olan kesirler dikkate alınmaz.”

MADDE 26- 197 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 8- 31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri aşağıdaki (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(I/A) SAYILI TARİFE

 

Motor Silindir Hacmi (cm³) Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1-3 yaş 4-6 yaş 7-11 yaş 12-15 yaş 16 ve yukarı yaş
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı 743 518 290 220 78
1301 – 1600 cm³ e kadar 1.294 970 563 398 153
1601 – 1800 cm³ e kadar 2.284 1.785 1.051 641 249
1801 – 2000 cm³ e kadar 3.598 2.771 1.629 970 383
2001 – 2500 cm³ e kadar 5.396 3.918 2.448 1.463 579
2501 – 3000 cm³ e kadar 7.524 6.545 4.089 2.200 808
3001 – 3500 cm³ e kadar 11.458 10.309 6.210 3.100 1.138
3501 – 4000 cm³ e kadar 18.014 15.555 9.161 4.089 1.629
4001 cm³ ve yukarısı 29.483 22.109 13.094 5.885 2.284

Yukarıdaki tarifede yer alan taşıtlara ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından her yılın ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin %5’ini aşması halinde taşıtlara ait vergi tutarları, bir önceki satırdaki aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak esas alınır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce iktisap edilmiş ancak çeşitli nedenlerle kayıt ve tescil edilmemiş otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa kayıt ve tescil edildiği takdirde bu maddede yer alan tarifeye göre vergilendirilir.”

4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

MADDE 72- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının; (2) numaralı bendinin (a) ve (c) alt bentlerinin parantez içi hükümlerinde yer alan “motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar” ibaresi “hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 200.000 TL’yi aşanlar” şeklinde, (6) numaralı bendinin köşeli parantez içi hükmünde yer alan “ile (7) numaralı fıkrası” ibaresi “ve (7) numaralı fıkrası kapsamında ithal edilen eşya ile (12) numaralı fıkrasının (a) bendi kapsamında ithal edilen bu Kanuna ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P numarasında “-Diğerleri” satırı altında yer alan mallardan özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi dahil gümrük vergilerine ilişkin istisna uygulanmaması durumunda belirlenecek gümrüklenmiş değeri 200.000 TL’yi aşanlar” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Birinci fıkranın; (2) numaralı bendinin (a) ve (c) alt bentleri ile (6) numaralı bendinde yer alan tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın 100 lirayı aşmayan kesirleri dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu şekilde tespit edilen tutarı %50’sine kadar artırmaya yetkilidir.”

MADDE 73- 4760 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan “perakende satışa sunulan sigaraların birim ambalajı içinde yer alan her bir sigara,” ibaresi “perakende satışa sunulan sigaraların ve makaronların birim ambalajı içinde yer alan her bir sigara veya her bir makaron,” şeklinde ve “20 adet sigaradan” ibaresi “20 adet sigaradan, 50 adet makarondan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 74- 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan “her bir sigara adedi” ibaresi “her bir sigara veya makaron adedi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 75- 4760 sayılı Kanunun ekinde yer alan (III) sayılı listenin;

  1. a)(A) cetveline aşağıdaki mallar eklenmiştir.

 

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Oranı

(%)

Asgari Maktu Vergi

Tutarı (TL)

20.09 Meyve suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Sebze suları ve Türk Gıda Kodeksine göre % 100 meyve suyu sayılanlar hariç) 10
22.02 Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış) ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze suları hariç) (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Doğal mineralli doğal maden suyu ile üretilmiş, tatlandırılmış, aromalandırılmış meyveli gazlı içecekler ile 2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00.12, 2202.10.00.00.13, 2202.91.00.00.00 hariç) 10
2202.10.00.00.11 Sade gazozlar 10
2202.10.00.00.12 Meyvalı gazozlar 10
2202.91.00.00.00 Alkolsüz biralar 10

  1. b) (B) cetveline aşağıdaki mal eklenmiştir.

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Oranı

(%)

Asgari Maktu Vergi

Tutarı (TL)

4813.10.00.80.00 Diğerleri (Makaron) 65,25 0,0994

 

                                                                                                      vergibilimi.com