İşçi Özlük Dosyasında Bulunması Gerekenler

İşçi Özlük Dosyası

4857 sayılı İş Kanunu‘nun İşçi Özlük Dosyası ile ilgili maddesi aşağıda yer almaktadır.

 “İşçi özlük dosyası ;

MADDE 75. – İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.

İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür.”

İlgili Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere işverenlerin çalıştırdıkları tüm işçiler için işyerinde işçi özlük dosyası oluşturması gerekmektedir.

4857 sayılı İş Kanununun 104’üncü maddesi uyarınca İşçi Özlük dosyasını düzenlememenin cezası 2017 yılında 1.619 TL’dir.

İşçi Özlük Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar
1- İşe başvuru formu veya dilekçesi
2- İşçi kimlik bilgileri, nüfus cüzdanı sureti,
3- İkametgâh İlmühaberi,
4- Adli sicil kaydı,
5- Mezun olduğu okul diploma fotokopisi
6- Uzmanlık gerektiren işlere ait sertifika fotokopisi (Ustalık Belgesi, vb.)
7- Referans Mektupları ve Öz geçmiş bilgileri – CV’ si
8- İş sözleşmesi, (Belirli, Belirsiz, Kısmı Süreli vb.)
9- SGK Giriş ve Çıkış Bildirgesi
10- Sağlık Raporu,
11- Rahatsızlıklardan dolayı alınan raporlar,
12- İşçiye kullandırılan ücretli/ücretsiz izinlere ait dilekçeler ve/veya izin kartları,
13- Bazı işkolları için, periyodik olarak sağlık muayenelerinden geçirildiklerine dair rapor,
14- Engelli işçi ise Engelli Raporu aslı veya fotokopisi,
15- Engelli Gelir Vergisi indiriminden yararlanabilmesi için ilgili Vergi Dairesinden indirim uygulanacağına dair yazı
16- Engelli işçi için İŞKUR müracaat kayıt evrakı,
17- Eski hükümlü ise İŞKUR müracaat kayıt evrakı,
18- Terör mağduru ise İŞKUR müracaat kayıt evrakı,
19- Ödenen ücretlere ait hesap pusulalarının bir sureti,
20- Herhangi bir kanuni sebeple ücret kesme cezası uygulanırsa, kesintilerin sebebinin bildirildiği yazı,
21- İşverenlikçe çeşitli sebeplerle verilen uyarı yazıları
22- Fazla çalışma ve genel tatiller için işçinin onayının alındığı yazı, (25/08/2017 tarihinde ilgili yönetmelikte yapılan düzenleme ile fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay iş sözleşmesinin yapılması esnasında ya da bu ihtiyaç ortaya çıktığında alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır. Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapmak istemeyen işçi verdiği onayı otuz gün önceden işverene yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla geri alabilir.)
23- Fazla çalışmaları Gösteren Liste (Hangi ayda kaç saat fazla mesai yapıldığı)
24- Kısa çalışma onay yazısı,
25- İşçilerin, iş sağlığı ve güvenliği konusunda ve karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler ve yasal hak ve sorumluluklar konusunda bilgilendirildiklerine dair yazı.
26- Çalışma Belgesinin bir sureti (İşten Ayrılan İşçiler İçin)
27- İhtisas gerektiren işler için Bonservis
28- İbraname (İşten Ayrılan İşçiler İçin)
29- İşçi işten kendi isteği ile ayrıldı ise istifa dilekçesi
30- Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalıştırılan personeller için: İşçilerin adı, soyadı ve T.C. kimlik numaraları, doğum yeri ve tarihlerini belirten liste
31- Telafi çalışması yapılıyorsa buna ilişkin liste
32- İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Belgesi (Mesleki Yeterlilik Belgesi)
33- Hizmet Belgesi (Borçlar Kanunu Gereğince)
34- AGİ Aile Durum Bildirimi
35- İşçiye zimmetlenen demirbaşlar varsa, demirbaşlara ait tutanak.
36- Elle Taşıma Yönetmeliği Gereğince İşçiye Eğitim Verildiğine Dair Belge
37- İşçi Alacak Belgesi (Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği)
38- Zorunlu BES Kesinti Belgesi
39- Zorunlu BES Ara Verme Dilekçesi
40- Zorunlu BES Ayrılma (Cayma) Dilekçesi
41- Varsa İkale Sözleşmesi
42- İşin gereklerine göre bulunması gereken diğer evraklar,
Bulunması gerekmektedir.