KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 20) yayımlandı..

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair 20 Seri No.lu Tebliğ ile
Aralık/2017 ve öncesi vergilendirme dönemlerine ilişkin
olarak haklarında sahte belge veya muhteviyatı itibariyle
yanıltıcı belge kullanma olumsuz raporu ile sahte belge
veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma,
beyanname vermeme, adresinde bulunamama ve defter ve
belge ibraz etmeme olumsuz tespitleri bulunan ve bu
nedenle özel esaslar kapsamına dâhil edilmiş olan
mükelleflerin 7143 sayılı Kanun kapsamında KDV artırımı
yapmaları halinde genel esaslara dönüşü ile özel esaslar
kapsamında olmadığı halde KDV artırımında bulunmuş
olan mükelleflerin daha sonra haklarında yapılacak bu
tespitler sebebiyle özel esaslar kapsamına alınıp
alınmayacaklarına ilişkin açıklamalar yapılmaktadır.

http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/mevzuatbilginotu/20_serno_kdv_deg_genteb_abn.pdf