Kurumlar Vergisi Tevkifat Oranları

KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI            
(5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 ve Geçici 1/4 ile GVK’nun Geçici 67’inci Maddeleri ve 2009/14594 s.BKK. Uyarınca Tam Mükellef Kurumlara Yapılan Ödemeler İçin Geçerli Kesinti Oranları

İlgili Madde Açıklama Oran
 KVK 15/1-a Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri %3
KVK15/l-b KVK Geç.1/4 Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri %20
GVK Geç. 67/1 1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarının faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirlerden (Eurobondlardan elde edilen hariç) %0
GVK Geç. 67/4 Mevduat Faizleri Döviz Tevdiat Hesaplarına Yürütülen Faizlerden (Vadelerine Göre) 13%, 15%, 18%
Mevduat Hesaplarına Yürütülen Faizlerden (Vadelerine Göre) 10%, 12%, 15%
GVK Geç. 67/4 Katılım Bankaları Tarafından Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Payları Katılım Bankalarınca Döviz Katılma Hesaplarına Ödenen Kar Paylarından (Vadelerine Göre) 13%, 15%, 18%
Katılım Bankaları Tarafından Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Paylarından (Vadelerine Göre) 10%, 12%, 15%
GVK Geç. 67/4 Kar Ve Zarar Ortaklığı Belgesi Karşılığı Ödenen Kar Payları %15
GVK Geç. 67/4 Menkul Kıymetlerin Geri Alım Ve Satım Taahhüdü Ve İktisap Veya Elden Çıkarılması Karşılığında Sağlanan Menfaatler (Repo Gelirleri) %15
GVK Geç.67/8 Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymet yatırım fonları (borsa yatırım fonları ite konut finansman fonları ve varlık finansmanı fonları dahil) ile menkul kıymet yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları %0
KVK 15/2 Vergiden muaf olan kurumlara dağıtılan (karın
sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz) Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerindeki kar payları (Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca vergi kesintisine tabi tutulan kazançlar hariç) üzerinden,
%15
GVKGeç.61ve Geç. 69 24.04.2003 tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak alınmış olan yatırım teşvik belgeleri kapsamında yapılan harcamalar dolayısıyla hak kazanılan yatırım indiriminden yararlanılan (KV beyannamesi üzerinde indirilen) kısım %19.8
GVK Geç. 67/1 Halka açık şirketlerin 1.1.2006 tarihinden sonra iktisap edilen ve 1 yıldan kısa bir süre ile elde tutulan hisse senetlerinin Türkiye’de faaliyette bulunan banka veya aracı kurumlar aracılığıyla elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar (Gayrimenkul ve menkul kıymet yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin satışı dahil) %0
GVK Geç. 67/1 Menkul kıymet yatırım fonu katılma belgelerinin kar payları (yani bunların ilgili fona iadesinden sağlanan gelirler) %0
GVK Geç. 67/1 1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen her nev’i tahvil ve Hazine bonolarının (eurobondlar hariç) Türkiye’de faaliyette bulunan banka veya aracı kurumlar kanalıyla elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar %0
GVT Geç.67/1 Vadeli İşlem Ve Opsiyon Sözleşmelerinden Elde Edilen Gelirler Hisse Senetlerine Veya Hisse Senedi Endekslerine Dayalı İşlemlerden %0
Diğerlerinden %10
GVK Geç 67 1,2,3,4 Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymet yatırım fonları ile menkul kıymet yatırım ortaklıklarının GVK’nun Geçici 67’inci maddesinin 1, 2, 3 ve 4 numaralı fıkralarında belirtilen gelirleri üzerinden, %0