Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 9) RG’de Yayımlandı.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanunun uygulamasını gösteren Seri: A Sıra No:1 Tahsilat Genel
Tebliği’nde değişiklikler yapan Seri: A Sıra No: 9 Tahsilat Genel
Tebliği ile;
– 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun hükümlerine göre düzenlenen ödeme emirleri ile tatbik
edilen ihtiyati hacizlere karşı dava açma sürelerinin 1.1.2018
tarihinden itibaren 7 günden 15 güne çıkarılmasına,
– 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında,
1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, 5018 sayılı Kamu
Malî Yönetimi ve Kontrol Kanuna tabi kamu idareleri ile bu
idarelere bağlı döner sermaye işletmelerinin, 4734 sayılı Kanun
kapsamına giren kurumların, 5018 sayılı Kanuna tabi olmayan ve
4734 sayılı Kanun kapsamında bulunmayan kamu tüzel kişiliğini
haiz kurum ve kuruluşların (meslekî kuruluşlar ve vakıf
yükseköğretim kurumları hariç) hak sahiplerine/ilgililere
yapacakları anılan Tebliğde belirtilen ödemeler (2.000,- liranın
üzerindeki) sırasında hak sahiplerinin/ilgililerin, Bakanlığımıza
bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığına
ilişkin vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılması ve
yapılacak ödemelerden hak sahiplerinin/ilgililerin amme
borçlarının kesilerek ilgili tahsil dairesine aktarılması zorunluluğu
getirilmesine,
– Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerince veya Sosyal
Güvenlik Kurumunca tahsil edildikten sonra kanuni sebeplerle
nakden reddi icabeden alacaklara ilişkin yapılacak mahsup
işlemlerine,
– 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında, süresinde
tahakkuk ettirilmeyen Devlet haklarının takip ve tahsil işlemlerine,
– 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre yapılan tecil
ve taksitlendirmelere ilişkin bazı hususlara,
– 6183 sayılı Kanunun 77 nci maddesine istinaden diğer
menkul mallar için düzenlenecek haciz bildirilerinin elektronik
ortamda tebliğ edilmesine ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığının ilgili
kurumlarla protokol yapabilmesine,
yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir.

http://www.gib.gov.tr/node/126635