Teknik Müşavirlik Hizmeti Desteklerine Nasıl Başvurulur

Teknik Müşavirlik Şirketi (TMŞ): Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulan ve bir yatırımın kullanılır ve işletilir hale gelinceye kadar geçen süre içerisinde ve işletme sürecinde, inşaat sektörüne yönelik olarak;

 • Proje ve sözleşme yönetimi,
 • Fizibilite, nazım (master) planlama ve etki değerlendirme hizmetleri,
 • Ön araştırma ve programlama hizmetleri,
 • Mimarlık ve mühendislik tasarım hizmetleri, bunlar için gerekli etütler,
 • Tasarım yönetimi hizmetleri,
 • Kredi raporu hazırlanması,
 • Teknoloji, malzeme ve teçhizat seçimi ve standartlarının belirlenmesi,
 • Metraj, keşif, teknik ve idari şartname hazırlanması,
 • İhale yönetimi, danışmanlığı ve değerlendirme hizmetleri,
 • İnşaat yönetimi,
 • Mesleki, teknik, mali ve inşaat kontrolörlüğü ve denetimi,
 • Çevre etki değerlendirme hizmetleri,
 • Haritalama hizmetleri,
 • Sanayi tesislerini işletmeye alma ve işletme danışmanlığı,
 • Risk analizi ve yönetimi,
 • Sağlık ve güvenlik yönetimi,
 • Yangın güvenliği danışmanlığı,

faaliyetlerinin birini veya birden fazlasını yürütmek suretiyle; destek başvuru tarihinden önceki son 2 (iki) yıl içinde her bir yıla ilişkin ticari faaliyet gelirlerinin en az %51’inin teknik müşavirlik hizmet gelirlerinden elde edildiği Yeminli Mali Müşavirden alınacak belge ve 2 (iki) İş Bitirme Belgesi (idarelerden alınacak resmi yazı veya fatura/onaylı fatura sureti) ile tevsik eden şirketleri ifade eder.

Başvuruda İstenecek Bilgi ve Belgeler

Teknik Müşavirlik Şirketlerinden İstenecek Bilgi ve Belgeler

Desteklerden yararlanmak isteyen teknik müşavirlik firmalarının öncelikle destek kapsamına girebilmek için firma tanıtım dosyalarını Bakanlığımıza iletmeleri gerekmektedir. Dosyada firma hakkında:

1- İmza sirkülerinde tatbiki imzası bulunan kişiye ait, firmayı temsil ve ilzama ilişkin yetki belgesi,

2- Ticaret sicili gazetesi örneği (Firma kuruluşu, unvan/konu/ortaklık yapısı vb. değişiklikler, son sermaye yapısını gösteren),

3- İlgili ticaret odasından alınacak güncel “Faaliyet Belgesi” (aslı),

4- Firma tanıtım bilgileri (Broşür/CD),

5- Geriye dönük 2 (iki) yıllık ticari faaliyet gelirlerinin en az %51’ini teknik müşavirlik hizmet gelirlerinden elde edildiğini gösterir yeminli mali müşavirden alınacak belge (son iki seneye ait faaliyet gelirleri ve teknik müşavirlik gelirlerinin yıl bazında gösterildiği bir-iki sayfalık bir belge yeterlidir),

6- 2 (iki) İş Bitirme Belgesi (yurt içinde gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşlara bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura aslı veya faturanın noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı sureti İş Bitirme Belgesi olarak ibraz edilebilir),

7- Taahhütname (Genelge EK-13) bulunması gerekmektedir.

8-Destek başvurusunda bulunan veya desteklerden yararlanan TMŞ’ler ilk destek başvurularında ve her takvim yılını takip eden ilk bir (1) ay içerisinde, yurtdışında üstlendikleri projelere ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin bilgileri “Yurtdışı Proje ve Faaliyet Takip Tablosu (Genelge Ek-15)” ile Bakanlığa (ydmh@ekonomi.gov.tr) göndermekle mükelleftirler.

İşbirliği Kuruluşlarından İstenecek Bilgi ve Belgeler

 1. İmza sirkülerinde tatbiki imzası bulunan kişiye ait, kurumu temsil ve ilzama ilişkin yetki belgesi,
 2. Dernek beyannamesi onaylı örneği,
 3. Taahhütname (EK-13).

            NOT: Ayrıca, başvurulan destek türüne göre istenecek ilave bilgi ve belgeler Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında 2014/10 Sayılı Karar’ın Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge eki Tablo 1’de listelenmiştir.

Başvuru Nereye Yapılacak?

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında 2014/10 Sayılı Karar kapsamı destek başvuruları Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nce değerlendirilmektedir. Destek başvuru dosyalarının tamamlanarak Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırımlar ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne hitaben yazılmış bir dilekçe ekinde Ekonomi Bakanlığı Genel Evrakına elden veya posta yoluyla teslim edilmesi gerekmektedir. Destek başvurusunun dosya ile yapılması gerekmektedir. Dosyada hiçbir suretle destek başvurusu ile ilgisiz evrakların bulunmaması gereklidir. Başvuru dosyası üzerinde ve sırtında firmanın açık isminin ve başvuru dosyasının konusunun (örneğin Pazar Araştırması Desteği Başvurusu) bulunması gerekmektedir.