Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında 2014/10 Sayılı Karar’ın Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1 – (1) Bu Genelgenin amacı, 2014/10 sayılı “Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Karar”ın uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Genelge, 2014/10 sayılı Karar kapsamında verilen desteklerin uygulanmasına yönelik başvuru ve değerlendirme işlemlerine dair kuralları kapsar.

Dayanak

Madde 3 – (1) Bu Genelge, 28/11/2014 tarihli ve 29189 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/10 sayılı “Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Karar”a istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar:

Madde 4 – (1) Bu Genelgede, 2014/10 sayılı Kararın 4 üncü maddesindeki tanımlar esas alınacaktır. Ayrıca,

a) Karar: 2014/10 sayılı “Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Karar”ı,

b) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığı’nı,

c) Genel Müdürlük: Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nü

ç) Gözlemci: Milli katılım sağlanan yurtdışı sektörel nitelikli uluslararası fuarlarda yerinde denetleme ve değerlendirme görevini yerine getirmek üzere görevlendirilen Bakanlık personelini,

d) Katılımcı: Sektörel nitelikli uluslararası fuar, seminer/konferanslara kurumsal olarak iştirak eden Teknik Müşavirlik Şirketleri ile İşbirliği Kuruluşlarını,

e) İş Alındı Belgesi: 2013/1 sayılı “Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliğ” hükümleri çerçevesinde düzenlenen belgeyi,

f) Teknik Müşavirlik Şirketi (TMŞ): Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulan ve bir yatırımın kullanılır ve işletilir hale gelinceye kadar geçen süre içerisinde ve işletme sürecinde, inşaat sektörüne yönelik olarak;

 • Proje ve sözleşme yönetimi,
 • Fizibilite, nazım (master) planlama ve etki değerlendirme hizmetleri,
 • Ön araştırma ve programlama hizmetleri,
 • Mimarlık ve mühendislik tasarım hizmetleri, bunlar için gerekli etütler,
 • Tasarım yönetimi hizmetleri,
 • Kredi raporu hazırlanması,
 • Teknoloji, malzeme ve teçhizat seçimi ve standartlarının belirlenmesi,
 • Metraj, keşif, teknik ve idari şartname hazırlanması,
 • İhale yönetimi, danışmanlığı ve değerlendirme hizmetleri,
 • İnşaat yönetimi,
 • Mesleki, teknik, mali ve inşaat kontrolörlüğü ve denetimi,
 • Çevre etki değerlendirme hizmetleri,
 • Haritalama hizmetleri,
 • Sanayi tesislerini işletmeye alma ve işletme danışmanlığı,
 • Risk analizi ve yönetimi,
 • Sağlık ve güvenlik yönetimi,
 • Yangın güvenliği danışmanlığı,

faaliyetlerinin birini veya birden fazlasını yürütmek suretiyle; destek başvuru tarihinden önceki son 2 (iki) yıl içinde her bir yıla ilişkin ticari faaliyet gelirlerinin en az %51’inin teknik müşavirlik hizmet gelirlerinden elde edildiği Yeminli Mali Müşavirden alınacak belge ve 2 (iki) İş Bitirme Belgesi (idarelerden alınacak resmi yazı veya fatura/onaylı fatura sureti) ile tevsik eden şirketleri ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

DESTEK BAŞVURULARI

Madde 5 – (1) Destek başvuruları, destek türüne göre, TMŞ ve İşbirliği Kuruluşları tarafından Tablo–1’de belirtilen form, bilgi ve belgelerle birlikte Bakanlığa yapılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

PROJE DESTEĞİ

 Madde 6 – (1) TMŞ’lerin proje desteği kapsamında, “Proje Desteği Başvuru Formu” (EK-1) ile Tablo-1’de belirtilen bilgi ve belgelerle destek talebinde bulunulan proje için ihale sonuçlanmadan (nihai mali teklif verilmeden) Bakanlığa başvurması gerekir.

(2) Bakanlıkça yapılacak inceleme ve değerlendirme neticesinde Bakanlıkça verilecek desteğin koşulları, miktarı ve ödeme şeklini belirten “Başvuru Değerlendirme Onay Yazısı” başvuruda bulunan TMŞ’e verilir.

(3)  TMŞ’lerin açılan ihaleler neticesinde belirli bir projeye bağlı olmaksızın kamu idarelerine verdikleri genel mahiyette danışmanlık hizmetleri proje desteği kapsamında hizmet niteliğindeki teslimat olarak değerlendirilir.

(4) Destek başvurularına konu aynı proje için birden fazla TMŞ’ye “Başvuru Değerlendirme Onay Yazısı” verilebilir.

(5) Ortaklık şeklinde üstlenilen projelerde, destek ödemesine konu proje bedeli başvuru sahibi TMŞ’nin yurtdışı ortaklık oranına göre hesaplanır.

(6) Birden fazla TMŞ’nin destek başvurularına konu aynı projeyi ortaklık şeklinde üstlenmesi halinde, destek ödemesi başvuruda bulunan TMŞ’lerin projedeki ortaklık oranlarına göre hesaplanır ve TMŞ’ler arasında pay edilir.

(7)  2014/10 sayılı Kararın 5 inci maddesindeki destek oranı ve limitler kapsamında destek ödemesinin hesaplanmasında desteğe konu projenin (başvuru dosyasında sunulan) ana sözleşmesinde yer alan hizmet bedeli dikkate alınır. Sözleşme bedelinde meydana gelen değişiklikler, destek ödemesinin hesaplanmasında kullanılan destek oranı ve limitini değiştirmez.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

YURTDIŞI OFİS DESTEĞİ

 

              Yurtdışı Ofis Kira Giderlerinin Desteklenmesi

Madde 7 – (1) TMŞ’lerin yurtdışı ofis desteğinden yararlandırılabilmesini teminen “Yurtdışı Ofis Desteği Başvuru Formu  (EK-2)” ve Tablo-1’de yer alan diğer bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvurmaları gerekir.

Madde 8 – (1) Yurtdışı ofis desteği kapsamına alınmadan önce ve destek devam ettiği sürece her destek yılı bitiminde, Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri, destek kapsamındaki şirketin başvurusuna istinaden söz konusu birimi yerinde inceler ve söz konusu birimin 2014/10 sayılı Karar çerçevesinde faaliyet gösterdiğini, ilgili birime ait kira tutarının rayice uygun olduğunu gösterir “Yurt Dışı Ofis Yerinde İnceleme Formu (EK-3)”nu doldurarak Bakanlığa sunar.

(2) Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri gerekli gördükleri durumlarda verilen bilgilerin doğruluğunu gösterecek belgeleri talep edebilir. Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerinin EK-3’de belirtilen görüş ve tespitlerine istinaden Bakanlık, ilgili birimin destek kapsamından çıkartılması ve söz konusu ofise ilişkin sonuçlandırılmayı bekleyen ödemelerin değerlendirilmeye alınmaması veya destek ödemesinin ofis olarak kullanılan alanın büyüklüğü nispetince kısmi şekilde yapılması yönünde karar alabilir.

(3) Yurtdışı ofisin ortağının bulunması halinde, destek ödemesi yurt dışı ortaklık oranına göre hesaplanır.

(4) Bakanlık, yurtdışı ofisleri yerinde denetim için gözlemci görevlendirebilir.

 

Madde 9 – (1) Ödeme belgesinde kira ödemesinin hangi aya ait olduğunun açık olarak belirlenemediği durumlarda, kiraya verenden fatura veya konuya ilişkin ödemelerin hangi aya ait olduğuna dair yazı alınması ve bu yazının Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerine onaylatılması gerekir.

Madde 10 – (1) Destek kapsamındaki bir yurtdışı ofisinin adresini değiştirmesi durumunda; yeni ofise taşınıldığının Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerine bildirilmesi ve yeni ofisin kira kontratının Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğine onaylatılması gerekmektedir.

(2) Adres değişikliği durumunda; yeni adresteki ofis, eski adresteki ofisin devamı olarak değerlendirilir.

Madde 11 – (1) TMŞ’lerin yurtdışı ofislerinin performans değerlendirmesi, 3 (üç) yıl boyunca yurtdışında üstlendikleri projelere ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin ibraz edilen belgeler ve beyan edilen bilgilere göre yapılır.

 

Yurtdışı Ofis Personel Giderlerinin Desteklenmesi

Madde 12 – (1) TMŞ’ler yurt dışı ofis desteği kapsamında istihdam edilecek personel giderlerinin desteklenmesi için, Tablo-1’de yer alan diğer bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvururlar.

(2) Destek taleplerinde istihdam edilen personele ait ödeme belgeleri esas alınır. Destek ödemesinin hesaplanmasında fazla mesai, ikramiye ve harcırah ödemeleri hariç brüt maaş esas alınır.

(3) Destek kapsamındaki yönetici personelin destek süresince bir haftadan fazla olmayan iş ziyaretleri ve yıllık izin ve görevler dışında ofisin bulunduğu ülkede (6 ay içerisinde toplamda en az 3 ay) aktif olarak çalışması gerekir. Bu amaçla, destek kapsamı yönetici personelin ofisin bulunduğu ülkeye giriş-çıkışları, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınacak yazı üzerinden tespit edilir.

(4) Destek kapsamındaki personelin değiştirilmesi durumunda daha önce ibraz edilen tüm belge ve bilgilerin yeni personel için de ibraz edilerek, Bakanlık onayının alınması gerekir.

(5) Destek kapsamındaki personel 3 (üç) yıl boyunca 1 (bir) defa değiştirilebilir.

 

Yurtdışı Ofis Danışmanlık Giderlerinin Desteklenmesi

Madde 13– (1) TMŞ’ler yurtdışı ofisleri için satın alacakları hizmetlerden; şirket kuruluşu ile hukuki ve mali meslek müşavirliği kapsamındaki danışmanlık giderlerinin desteklenmesi için Tablo-1’de yer alan diğer bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvururlar.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

REKLAM, TANITIM VE PAZARLAMA DESTEĞİ

  Madde 14 – (1) TMŞ’ler ve İşbirliği Kuruluşları reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi için “Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği Başvuru Formu (EK-4)” ve Tablo-1’de yer alan diğer bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvururlar.

(2) TMŞ’lerin reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin performans değerlendirmesi, 3 (üç) yıl boyunca yurtdışında üstlendikleri projelere ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin ibraz edilen belgeler ve beyan edilen bilgilere göre yapılır.

(3) TMŞ’lerin “eşantiyon, ikram ve hediye” niteliğindeki harcamaları destek kapsamı dışındadır.

(4) Tanıtım malzemelerinin birer örneği, hacim ve boyut itibarı ile sunulamayacak durumda olanlarının ise CD veya fotoğrafları, faaliyetin bitimini müteakip Bakanlığa sunulur.

(5) Yurtiçinden temin edilen reklâm, tanıtım ve pazarlama malzemelerinin desteklenebilmesi için Türkçe harici dillerde hazırlanmış olmaları gerekir.

(6) Yurtdışına yönelik yayın yapan Türk televizyonları, gazeteleri ile yurt dışında Türkçe yayın yapan televizyonlar, gazeteler vb. basın yayın organlarında verilecek reklâmlara ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez.

(7) TMŞ’lerin yurtdışı fuar katılım desteği kapsamında değerlendirilen tanıtım etkinlikleri, reklam, tanıtım ve pazarlama desteği kapsamında değerlendirmeye alınmaz.

 

ALTINCI BÖLÜM

PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ

Madde 15 – (1) TMŞ’ler pazar araştırması faaliyetlerinin desteklenmesi için “Pazar Araştırması Desteği Ön-onay Başvuru Formu (EK- 5)” ve Tablo-1’de yer alan diğer bilgi ve belgelerle pazar araştırmasından en az 1 (bir) ay önce Bakanlığa ön-onay başvurusunda bulunurlar. Her pazar araştırması gezisi öncesinde ön-onay alınmış olması gerekir.

(2) Pazar araştırması süresinin hesaplanmasında Türkiye’den çıkış ve Türkiye’ye dönüş tarihleri esas alınır.

(3) Yolculuk (seyahat başlangıç günü) ve resmi tatil (hafta sonu tatil günü) günleri hariç olmak üzere, görüşme yapılmayan günler için konaklama bedeli ve araç kiralama ücreti karşılanmaz.

(4) Görüşme yapılmayan şehirlere geçişte kullanılan ulaşım araçlarına ilişkin giderler desteklenmez.

 (5) Pazar araştırması gezisi kapsamında fuar ziyaretleri ve/veya seminer/konferans katılımı da gerçekleştirilebilir. Sadece fuar ziyaretinin ve/veya seminer/konferans katılımının gerçekleştirildiği geziler desteklenmez.

(6) Pazar araştırması gezisinin gerçekleştirildiği ülke ve tarihler için yurtdışı fuar veya seminer/konferans katılım desteği başvurusunda bulunduğu tespit edilen TMŞ’ler “Pazar Araştırması Desteği”nden yararlandırılmazlar.

(7) Pazar araştırması gezisi öncesinde ödemelerini gerçekleştiren TMŞ’ler fatura ve ödeme belgelerini program gerçekleştirilmeden Bakanlığa ibraz edebilirler.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

YURTDIŞI FUAR ORGANİZASYON DESTEĞİ

              Organizatör İşbirliği Kuruluşunun Yetkilendirilmesi

Madde 16 – (1) İşbirliği Kuruluşlarının fuar organizatörü olarak görevlendirilebilmelerini teminen, sektörel nitelikli uluslararası fuarın açılış tarihinden en az 1 (bir) ay önce, “Yurtdışı Fuar, Seminer/Konferans Organizatörü Ön-Onay Başvuru Formu (EK-6)” ile Tablo-1’de belirtilen bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvurmaları gerekir.

(2) Bakanlıkça yapılacak inceleme ve değerlendirme neticesinde Bakanlıkça desteklenmesi uygun görülen sektörel nitelikli uluslararası fuarlar için ilgili İşbirliği Kuruluşunun fuar organizatörü olarak yetkilendirildiğini, desteğin koşulları, miktarı ve ödeme şeklini belirten “Başvuru Değerlendirme Onay Yazısı” verilir.

(3) Onaylanan faaliyet programı çerçevesinde destek kapsamına alınan her bir faaliyet kalemine ilişkin destek ödemesi başvurusu, İşbirliği Kuruluşu tarafından faaliyetin bitiminde Bakanlığa yapılır.

              Katılım Giderlerinin Desteklenmesi

Madde 17 – (1) İşbirliği Kuruluşu, her katılımcı TMŞ adına düzenleyeceği destek talebi dosyasını eksiksiz olarak gerekli bilgi ve belgelerle birlikte Bakanlığa sunmakla yükümlüdür.

Madde 18 – (1) Yurtdışında düzenlenen sektörel nitelikli uluslararası fuarlara milli katılımlarda en az 5 (beş) yerli katılımcının iştirak etmesi şarttır.

(2) İşbirliği Kuruluşunun, Bakanlık tarafından yetkilendirildiği tarihten önce gerçekleştirilen harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez.

(3) İşbirliği Kuruluşun tarafından katılımcı adına düzenlenecek makbuzda, fuar adı ve tahsis edilen alanın m2 ’si belirtilmelidir.

(4) Katılımcılar, fuar organizatörü olarak görevlendirilen İşbirliği Kuruluşuna olan ödemelerini, katılımcılara ait banka hesabından İşbirliği Kuruluşunun banka hesabına destek müracaatı süresi içinde aktarmakla yükümlüdürler.

Madde 19 – (1) Sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara gerçekleştirilecek milli katılımlara ilişkin Bakanlığa sunulacak tanıtım projesinin tanıtım faaliyetlerine ilişkin gerekçeleri, zamanlama, kullanılacak yöntemler, araçlar, hedef kitle ve ayrıntılı tahmini maliyet tablosunu kapsaması gerekir.

(2) Organizatörlerin “eşantiyon, ikram ve hediye” niteliğindeki harcamaları destek kapsamı dışındadır.

(3) Tanıtım malzemelerinin birer örneği, hacim ve boyut itibarı ile sunulamayacak durumda olanlarının ise CD veya fotoğrafları, faaliyetin bitimini müteakip Bakanlığa sunulur.

(4) Yurt dışına yönelik yayın yapan Türk televizyonları, Türk gazeteleri vb. basın-yayın organlarında verilecek reklamlara ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez.

Madde 20 – (1) İşbirliği Kuruluşlarınca yurt dışında milli katılım sağlanan fuarlara Bakanlık merkez teşkilatı personeli veya ilgili ülkede görevli Ticaret Müşaviri/Ataşesi gözlemci olarak iştirak etmek üzere görevlendirilir.

(2) İşbirliği Kuruluşlarının; faaliyet süresince gösterdiği organizasyon yaklaşımının ülkemiz itibarını zedelediğinin, katılımcılara taahhütlerini yerine getirmediğinin tespit edilmesi halinde, İşbirliği Kuruluşunca yapılan harcamalar destek kapsamında değerlendirmeye alınmaz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

YURTDIŞI FUAR KATILIM DESTEĞİ

Katılım Giderlerinin Desteklenmesi

Madde 21 – (1) TMŞ ile İşbirliği Kuruluşlarının yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikli uluslararası fuarlara bireysel olarak katılmaları halinde, fuar başlangıç tarihinden en az 1 (bir) ay önce “Fuar, Seminer/Konferans Bireysel Katılım Desteği Ön-Onay Başvuru Formu (EK-7)” ile Tablo-1’de belirtilen diğer bilgi ve belgelerle Bakanlığa ön-onay başvurusu yapmaları gerekmektedir.

(2) Ön onay verilen sektörel nitelikli uluslararası fuarlar, Bakanlığın resmi internet sitesinde (www.ydmh.gov.tr) duyurulur. Duyurusu yapılan Sektörel Nitelikli Uluslararası Fuarlar için ön onay başvurusu yapılması gerekmemektedir.

(3) Fuar öncesinde ödemelerini gerçekleştiren TMŞ ve İşbirliği Kuruluşları, fatura ve ödeme belgelerini fuar katılımı gerçekleştirilmeden Bakanlığa ibraz edebilirler.

 

              Fuar Katılımına İlişkin Hükümler

Madde 22 – (1) Fuar katılımcıları aşağıda belirtilen hususları yerine getirmekle yükümlüdürler:

 • Fuarın ilk günü standını açmak zorundadır.
 • Fuar sona ermeden standını boşaltamaz veya görevli personelini fuardan çekemez.
 • Fuar süresince gösterdiği pazarlama yaklaşımı ile ticari imajımızı ve ülkemiz itibarını zedeleyemez.
 • d) Bu madde kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen katılımcı ön-onay almış olsa dahi destek ödemelerinden faydalandırılmaz.

(2) Uluslararası fuar faaliyetlerine katılım çerçevesinde TMŞ’ler ve İşbirliği Kuruluşları faaliyete Türkiye’de yerleşik unvanları ile iştirak etmek durumundadır. Faaliyetin yapılacağı ülkedeki yerel hukuk düzenine göre faaliyet gösteren ve ana şirket ile organik bağı bulunan firmaların fuar katılımları destek kapsamında değerlendirmeye alınmaz.

(3) Ön onay verilen sektörel nitelikli uluslararası fuarlar Bakanlığın resmi internet sitesinde (www.ydmh.gov.tr) duyurulur. Duyurusu yapılan sektörel nitelikli uluslararası fuarlar için ön onay başvurusu yapılması gerekmemektedir.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

SEMİNER, KONFERANS ORGANİZASYON DESTEĞİ

 Seminer/Konferans Organizatörünün Yetkilendirilmesi

Madde 23(1) Seminer veya Konferans Organizatörü Desteği talebinde bulunan İşbirliği Kuruluşlarının, organizasyon faaliyetinden en az 1 (bir) ay önce, “Yurtdışı Fuar, Seminer/Konferans Organizatörü Ön-Onay Başvuru Formu (EK-6)” ile Tablo-1’de belirtilen bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvurması gerekir.

(2) Bakanlıkça yapılacak inceleme ve değerlendirme neticesinde Bakanlıkça desteklenmesi uygun görülen uluslararası seminer veya konferans için ilgili İşbirliği Kuruluşunun Seminer/Konferans Organizatörü olarak yetkilendirildiğini, desteğin koşulları, miktarı ve ödeme şeklini belirten “Başvuru Değerlendirme Onay Yazısı” verilir.

(3) Onaylanan faaliyet programı çerçevesinde destek kapsamına alınan her bir faaliyet kalemine ilişkin destek ödemesi başvurusu, İşbirliği Kuruluşu tarafından faaliyetin bitiminde Bakanlığa yapılır.

(4) İşbirliği Kuruluşlarınca yurt dışında organize edilen sektörel nitelikli uluslararası seminer ve konferanslara Bakanlık merkez teşkilatı personeli veya ilgili ülkede görevli Ticaret Müşaviri/Ataşesi gözlemci olarak iştirak etmek üzere görevlendirilir.

             

ONUNCU BÖLÜM

SEMİNER, KONFERANS KATILIM DESTEĞİ

 Katılım Giderlerinin Desteklenmesi

Madde 24 – (1) TMŞ’ler ve İşbirliği Kuruluşlarının yurtdışında düzenlenen sektörel nitelikli uluslararası seminer ve konferanslara bireysel olarak katılmaları halinde, faaliyet tarihinden en az 1 (bir) ay önce “Fuar, Seminer/Konferans Bireysel Katılım Desteği Ön-Onay Başvuru Formu (EK-7)” ile Tablo-1’de belirtilen diğer bilgi ve belgelerle Bakanlığa ön-onay başvurusu yapmaları gerekmektedir.

(2) Ön onay verilen sektörel nitelikli uluslararası seminer ve konferanslar Bakanlığın resmi internet sitesinde (www.ydmh.gov.tr) duyurulur. Duyurusu yapılan Sektörel Nitelikli Uluslararası Seminer/Konferanslar için ön onay başvurusu yapılması gerekmemektedir.

(3) Sektörel nitelikli uluslararası seminer ve konferans öncesinde ödemelerini gerçekleştiren TMŞ’ler fatura ve ödeme belgelerini sektörel nitelikli uluslararası seminer ve konferans katılımı gerçekleştirilmeden Bakanlığa ibraz edebilirler.

 

ONBİRİNCİ BÖLÜM

TEKNİK MÜŞAVİRLİK VE MÜTEAHHİTLİK HEYET PROGRAMI DESTEĞİ

Organizatörün Yetkilendirilmesi

MADDE 25 – (1) Destekten yararlanmak isteyen İşbirliği Kuruluşlarının, heyet programı için “Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Heyet Programı Desteği Ön-Onay Başvuru Formu (EK-8)” ile Tablo-1’de belirtilen diğer bilgi ve belgelerle birlikte program başlangıç tarihinden önce Bakanlığa ön-onay başvurusunda bulunmaları gerekir. Ön başvuru dosyasında katılımcı şirket bilgi formu ile katılımcı şirket talep yazılarının bulunmaması halinde heyet talebi değerlendirmeye alınır, ancak söz konusu belgelerin program başlangıç tarihinden en az 15  (on beş) gün önce tamamlanması gerekmektedir.

(2) Program başlangıç tarihi, yolculuk tarihleri hariç heyet faaliyetlerinin başladığı tarihtir.

(3) İşbirliği Kuruluşları onaylanmış başvuru kapsamına program başlangıç tarihinden önce yeni katılımcı şirket eklenmesi veya bazı şirketlerin çıkarılması talebinde bulunabilir. Şirket ekleme veya çıkarma başvurusu için ilgili formlar güncellenir ve Bakanlığa gönderilir.

MADDE 26 – (1) Heyetlerde, 10.000 ABD Dolarının üstündeki tanıtım giderleri için faturaya ek olarak sözleşmelerin ibraz edilmesi gerekir. Tek bir tanıtım faaliyeti kapsamında 10.000 ABD Doları’nın altında gerçekleştirilen faaliyetler için ayrıca sözleşme aranmaz.

(2) Heyet programı ile ilgili olması halinde bile, İşbirliği Kuruluşlarının “eşantiyon, ikram ve hediye” niteliğindeki harcamaları destek kapsamı dışındadır.

 

Bakanlık Organizasyonunda Yapılan Heyetler

MADDE 27 – (1) Bakanlık organizasyonunda yapılacak heyet programlarının içeriği ve tarihi Bakanlıkça belirlenir. Bakanlık organizasyonunda düzenlenmesi öngörülen heyet programı ilgili İşbirliği Kuruluşlarına yazılı olarak duyurulur.

(2) Bakanlıkça duyurusu yapılan heyeti düzenlemek isteyen İşbirliği Kuruluşlarının Bakanlığın yazılı davetini müteakiben,  “Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Heyet Programı Desteği Ön-Onay Başvuru Formu (EK-8)”  ile Tablo-1’de belirtilen diğer bilgi ve belgelerle birlikte Bakanlığa başvuruda bulunmaları gerekir.

 

ONİKİNCİ BÖLÜM

YABANCI KAMU GÖREVLİLERİ EĞİTİM DESTEĞİ

 MADDE 28 (1) Bakanlık organizasyonunda yurtdışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörlerine yönelik olarak belirlenen hedef ülkelere yönelik olarak eğitim programları düzenlemek isteyen İşbirliği Kuruluşlarının Bakanlığa başvuruda bulunmaları ve Bakanlıkla genel mahiyette bir İşbirliği Protokolü yapmaları gerekir.

(2) Her bir eğitim programının içeriği, tarihi ve katılımcı listesi Bakanlıkça belirlenir ve İşbirliği Kuruluşuna bildirilir.

(3) Onaylanan eğitim programı çerçevesinde destek kapsamına alınan her bir faaliyete ilişkin destek ödemeleri faaliyetin bitiminde yapılır.

 

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YURT DIŞI EĞİTİM DESTEĞİ

MADDE 29 – (1) TMŞ’lerin “Yurt Dışı Eğitim Desteği Ön-Onay Başvuru Formu (EK-9)” ile Tablo-1’de belirtilen diğer bilgi ve belgelerle yurtdışı teknik eğitim programı başlangıç tarihinden en az 1 (bir) ay önce Bakanlığa ön-onay başvurusu yapmaları gerekir.

(2) Ön onay verilen yurtdışı teknik eğitim programları Bakanlığın resmi internet sitesinde (www.ydmh.gov.tr) duyurulur. Duyurusu yapılan uluslararası kurslar için ön onay başvurusu yapılması gerekmemektedir.

(3) Yurtdışı teknik eğitim programı öncesinde ödemelerini gerçekleştiren TMŞ’ler fatura ve ödeme belgelerini yurtdışı teknik eğitim programı katılımı gerçekleştirilmeden Bakanlığa ibraz edebilirler.

 

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

YAZILIM DESTEĞİ

MADDE 30 – (1) TMŞ’lerin yurtdışı projeleri ile ilgili olarak yazılım satın alınması veya kiralanmasına ilişkin giderlerinin desteklenmesi için “Yazılım Desteği Başvuru Formu (EK-10)” ile Tablo-1’de yer alan diğer bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvurmaları gerekir.

(2) Yazılımın, kullanılacağı yurtdışı projenin sözleşme başlangıç tarihinden sonra satın alınması veya kiralanması gerekir.

(3) Yurtdışında proje üstlenmemiş TMŞ’lerin yazılım desteği başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

ONBEŞİNCİ BÖLÜM

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI DESTEĞİ

 MADDE 31 – (1) TMŞ’lerin yurtdışında üstlendikleri teknik müşavirlik projeleri kapsamındaki mesleki sorumluluk sigortası poliçesi alımına ilişkin giderlerinin desteklenmesi için “Mesleki Sorumluluk Sigortası Desteği Başvuru Formu (EK-11)” ile Tablo-1’de yer alan diğer bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvurmaları gerekir.

(2) Destek başvurusuna konu mesleki sorumluluk sigortası bir veya birden çok yurtdışı projeyi kapsayabilir.

ONALTINCI BÖLÜM

ULUSLARARASI MESLEKİ YARIŞMALARA KATILIM DESTEĞİ

MADDE 32 – (1) TMŞ’ler uluslararası mesleki yarışmalara katılımlarının desteklenmesi için “Uluslararası Mesleki Yarışmalara Katılım Desteği Başvuru Formu (EK-12)” ve Tablo-1’de yer alan diğer bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvurur.

(2) Yarışmalara katılan TMŞ’ler, yarışma sonuçlarını Bakanlığa bildirmekle mükelleftirler.

(3) Yarışma öncesinde ödemelerini gerçekleştiren TMŞ’ler, fatura ve ödeme belgelerini uluslararası mesleki yarışma katılımı gerçekleştirilmeden Bakanlığa ibraz edebilirler.

 

ONYEDİNCİ BÖLÜM

YURTDIŞINDA ÜSTLENİLEN PROJELERİN VE FAALİYETLERİN TAKİBİ

 Projelerin ve Faaliyetlerin Bildirimi

MADDE 33 – (1) Desteklerden yararlanan TMŞ’ler her takvim yılını takip eden ilk bir (1) ay içerisinde, yurtdışında üstlendikleri projelere ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin bilgileri “Yurtdışı Proje ve Faaliyet Takip Tablosu (EK-15)” ile Bakanlığa (ydmh@ekonomi.gov.tr) göndermekle mükelleftirler.

 

ONSEKİZİNCİ BÖLÜM

ORTAK HÜKÜMLER

Destek Başvurularının İbrazı

Madde 34 – (1) İstenilen belgelerin aslı (iadesinin zorunlu olduğu durumlarda “Bakanlıkça aslı görülmüştür.” ibaresi yazılı örneği) veya ticaret müşavirliği/ataşeliği/noter/konsolosluk onaylı örneği tevdi edilir. Bilgi ve belgelerin ticari sır niteliği ilgililerce açıkça belirtilmediği takdirde, Bakanlık bu konuda karar verme yetkisine sahiptir. Desteğin her aşamasında, Bakanlığa sunulan bilgi ve belgelerin Bakanlık evrak kayıtlarına girdiği tarih esas alınır.

(2) Eksik bilgi ve belgelerin Bakanlıkça ilk eksik belge bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren en geç 3 (üç) ay içerisinde tamamlanması gerekir. Eksikliklerin 3 (üç) ay içerisinde tamamlanmaması halinde, destek başvurusu; süresi içinde yapılmamış kabul edilir. Söz konusu 3 (üç) aylık süre Bakanlıkça gönderilen eksik belge bildirim yazısının veya e-postasının tebliğinden itibaren başlar.”

Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği Onayları

Madde 35 – (1) Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından bir dilekçe ekinde onaylanmak üzere kendisine ibraz edilen bilgi ve belgelere ilişkin olarak harcama belgelerinin doğruluğu ve rayicine uygunluğu konusunda yapılacak inceleme neticesinde, onaylanması uygun görülen belgelerin üzerine “2014/10 sayılı Karar çerçevesinde onaylanmıştır” şerhinin düşülmesi, mühür basılması, imzalanması, isim, soyadı yazılması ve tarih atılması gerekir (Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği onayına tabi belgeler EK-14’te yer almaktadır.)

(2) EK-3’de yer alan yurtdışı ofis yerinde inceleme formunun düzenlenmesini teminen, TMŞ’lerin Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’ne yazılı olarak başvuru yapması gerekmektedir. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği EK-3’de yer alan formu düzenledikten sonra Bakanlığa intikal ettirir ve başvuru sahibi TMŞ’ye, söz konusu formu Bakanlığa intikal ettirdiğine dair yazı gönderir.

(3) Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’nin onayının gerektiği, ancak Ticaret Müşaviri/Ataşesi’nin görevlendirme, izin, rapor vb. nedenlerle 30 günden fazla süreyle görev yapamadığı durumda; Türk Konsolosluğu’ndan söz konusu durumu açıklayan yazı alınması halinde Türk Konsolosluğu’nun belgelere ilişkin onayı kabul edilir. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’ne faaliyet tarihinden önce usulüne uygun başvuru yapıldığı halde, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’nden kaynaklanan sebeplerden ötürü faaliyetin yerinde incelenememesi durumunda ise; Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’nden söz konusu duruma ilişkin yazı alınması gerekir.

(4) Gerçekleştirilen faaliyete ilişkin harcamanın desteklenmesini teminen, yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde onaylatılan ödeme belgelerinin, banka dekontu, çek, hakediş belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde doğrudan Bakanlığa ibraz edilmesi gerekmektedir.

(5) Yukarıda belirtilen 6 aylık sürenin hesaplanmasında, Bakanlık evrak kayıtlarına giriş tarihi esas alınır. 

 Ödemeler

Madde 36 – (1) Bu Genelge kapsamında tüm ödemelerin bankacılık kanalıyla yapılması gerekir. Banka onaylı EFT, SWIFT, havale dekontu ile kredi kartı ekstresi aslı veya banka onaylı örneği ödeme belgesi olarak kabul edilir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde şirket kredi kartı veya şirket ortakları ile çalışanlarının kişisel kredi kartı kullanılabilir.

Madde 37 – (1) Ödemelerin kredi kartı ile yapılması durumunda bu ödemelere ilişkin kredi kartı hesabının takip edildiği bankadan onaylı “İşyeri Hesap Ekstresi”nin veya ödeme yapanın kredi kartı ödemesine ilişkin banka tarafından düzenlenmiş belgenin ödeme belgesi olarak ibrazı gerekir.

(2) Harcama yapmaya yetkili kişi olarak, katılımcı tarafından harcama yapma yetkisi verildiği imza sirkülerinde belirtilen şahıslar veya noter kanalıyla harcama yapma yetkisinin verildiği şirket yetkilileri veya pazar araştırması, sektörel nitelikli uluslararası fuar, sektörel nitelikli uluslararası seminer ve konferans, ,yurtdışı teknik eğitim programı, uluslararası mesleki yarışmaya katılan şirket çalışanları kabul edilir.

Madde 38 – (1) Ödeme belgelerindeki toplam tutarın, Karar’da belirtilen destek tutarının üst limitini aşması halinde, daha eski tarihli olan ödeme belgesi öncelikli olarak destekten yararlandırılır.

Madde 39 – (1) 2014/10 sayılı Karar çerçevesinde yapılacak ödemelerde, destekten yararlananların vergi ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından 5510 sayılı Kanunun 90 ıncı Maddesi ve/veya 6183 sayılı Kanunun 22/A Maddesi kapsamına giren borçlarının bulunmaması gerekir.

(2) Hakediş tutarları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na bildirilmeden önce, destek kapsamındaki şirketlerden, 5510 sayılı Kanunun 90 ıncı Maddesi ve/veya 6183 sayılı Kanunun 22/A Maddesi kapsamına giren borçlarının bulunmadığını gösteren borçsuzluk yazıları ile sosyal güvenlik borçları yeniden yapılandırılmış ise ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belge talep edilir.

Madde 40 – (1) Destekten yararlanan TMŞ’lerin 5510 sayılı Kanunun 90 ıncı Maddesi ve/veya 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamına giren borçlarının bulunması halinde, ilgili kurumlardan alınacak borçluluk durumlarını gösterir belgelerin ibraz edilmesi suretiyle, hakedişleri söz konusu borçlarına mahsup edilir.

Yetki

 MADDE 41– (1) Bu Genelgenin uygulanmasında ortaya çıkacak haklı sebep ve zorunlu haller ile ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya Genel Müdürlük yetkilidir.

Yürürlük

 MADDE 42 – (1) Bu Genelge, 2014/10 sayılı Kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer.