Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) yayımlandı..

26/05/2018 tarihli ve 30432 (1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun Genel Tebliği ile;

– mükelleflerin kamuya olan borç yükünün azaltılarak borçlara taksitle ödeme imkanı getirilmesi,

– ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması,

– vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesi,

– vergilemede öngörülebilirliğin artırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması,

– işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi,

amaçlarıyla hazırlanan ve 18/5/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun uygulamasına yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir.

Tebliğde, 7143 sayılı Kanun kapsamına giren alacaklar ve bu alacakların yeniden yapılandırılması ile matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesine yönelik hükümlerin açıklamaları yer almaktadır.

 

http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/7143Teb/7143Teb_serino1.pdf