Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi konulu 301 Nolu Gelir Vergisi Tebliği RG’de yayımlandı..

301 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği 23 Aralık 2017 tarih ve 30279 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

Bu Tebliğin amacı, 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 23/2/2017 tarihli ve 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi ile 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun yeniden düzenlenen mülga mükerrer 121 inci maddesinde yer alan vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171223.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171223.htm