Yurt Dışı Birim, Marka Ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:  (TEBLİĞ NO: 2010/6[1])

BİRİNCİ BÖLÜM

Dayanak, Amaç, Kapsamve Tanımlar

Dayanak

 MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak hazırlanan Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 11/08/2010 tarihli ve 2010/7 sayılı Kararına istinaden hazırlanmıştır.

Amaç

MADDE 2 —(Değişik: R.G. 12/12/2014-29203) (1)Bu Tebliğ’in amacı, Türkiye’de sınai ve ticari veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları üyelerinin yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil giderleri ve mal ticareti yapmak amacıyla yurt dışında açılan birimlere ilişkin kira giderleri ile Türkiye Ticaret Merkezlerine ilişkin giderlerin bir kısmının Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasıdır.

Kapsam

MADDE 3 — (1) Bu Tebliğ,Türkiye’de sınai ve/veya ticarifaaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşlarına verilen destekleri kapsar.

Tanımlar

MADDE 4 —(Değişik: R.G. 2/12/2016-29906)(1) Bu Tebliğ’de geçen;

 1. Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
 2. Birim: Yurt dışında açılan mağaza, depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsayı,
 3. İşbirliği Kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri,

 

ç) İşletici Şirket: Türkiye Ticaret Merkezini kuran ve işleten yurt dışında yerleşik şirketi,

 1. d) Kullanıcı Şirket: Türkiye Ticaret Merkezinde faaliyet gösteren 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş şirketler ile bu şirketlerle organik bağı bulunan yurt dışında yerleşik şirketleri/şubeleri/temsilcilikleri,
 2. e) Sınai ve Ticari Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, üretim faaliyetiyle iştigal eden, kapasite raporu ve yurtiçi marka tescili bulunan şirketleri, Dış Ticaret Sermaye Şirketlerini ve Sektörel Dış Ticaret Şirketlerini,
 3. f) Ticari Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş ticari faaliyette bulunan şirketleri,
 4. g) Şirket: Sınai ve ticari veya ticari şirketleri,

ğ) Türkiye Ticaret Merkezi: Kuruluş ve işleyişine ilişkin usul ve esasları Bakanlıkça belirlenen, işletici şirket tarafından yurt dışında açılan, Kullanıcı Şirketlerin Türkiye’de üretilen ürünlerinin tanıtım ve pazarlanmasında etkinlik sağlanması amacıyla mağaza/ofis/depo/showroom birimlerini bulunduran ve danışmanlık/ iş geliştirme hizmetlerinin sunulduğu merkezleri,

 1. h) Genelge: Bu Tebliğ’in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesini

       ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Desteklenecek Faaliyetler

Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi

 

MADDE 5 —(1) Türkiye’deki ana şirket doğrudan birim açabileceği gibi yurt dışında faaliyet gösteren şirketi veya şubeleri de birim açabilir. Bu durumda yurt dışındaki şirket ile Türkiye’deki ana şirket arasında organik bağın olması gerekir.

          (2)Türkiye’deki ana şirket ile yurt dışındaki şirket arasında organik bağın olduğuna aşağıdaki hallerde hükmedilir:

 1. a) Şirketin tüzel kişilik olarak yurt dışındaki şirkete ortak olması,
 2. b) Şirketin tüm ortaklarının yurt dışındaki şirkete ortak olması,
 3. c) Şirketin en az % 51’ine sahip ortak veya ortaklarının yurt dışında açılan şirkete ortak olması,

ç) Şirketin halka açık olması halinde; halka açıklık oranı düştükten sonra şirketin %51’ine sahip ortak ya da ortakların yurt dışında açılan şirkete ortak olması.

(3) Birimin açıldığı ülkenin ulusal mevzuatı kapsamındaki sınırlamalar yukarıdaki fıkra hükmünden muaf tutulur.

(4) Destek ödemesi yurt dışı ortaklık oranına göre hesaplanır.

(5) Yurt dışı şirketin, Türkiye’deki ana şirketin kuruluş tarihinden sonra açılması gerekir. Ancak,daha önce organik bağın olmadığı yurt dışındaki şirkete ortak olunması veya yurt dışındaki şirketin hisselerinin tamamının veya bir bölümünün Türkiye’deki ana şirketin kuruluş tarihinden sonra satın alınması halinde, yurt dışı şirketin ana şirketten sonra kurulmuş olması şartı aranmaz.

(6) İşbirliği Kuruluşlarının üyelerinin faaliyette bulunması amacıyla kiralayacakları yurt dışı birimlerin kira giderleri de bu Tebliğ kapsamında desteklenir.

 

MADDE 6 —(Değişik: R.G. 2/12/2016-29906)(1) Sınai ve ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri ile İşbirliği Kuruluşları tarafından yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri (reyon olması halinde kira veya komisyon giderleri), her bir birim başına;

 1. a) Açılan birimin mağaza olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 120.000 ABD Dolarına kadar,

b)Açılan birimin depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya reyonile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsa olmasıolması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar

desteklenir.”

MADDE 7 —(Değişik: R.G. 2/12/2016-29906)  (1) Ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri (reyon olması halinde kira veya komisyon giderleri), her bir birim başına;

a) Açılan birimin mağaza olması halinde % 40 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar,

b) Açılan birimin depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsa olması halinde % 40 oranında ve yıllık en fazla 75.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

 MADDE 8 —(1) Bu Tebliğ’in 6 ncı ve 7 nci maddelerindebelirtilen birimlere ilişkin net kira harcamaları desteklenir.

(2)(Değişik: R.G. 2/12/2016-29906)Şirketler ve İşbirliği Kuruluşları kira giderleri desteğinden her bir ülke için en fazla 4 (dört) yıl yararlandırılır. 4 (dört) yıllık süre ülkedeki ilk birimin ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesi tarihinden itibaren başlar.

            (3)(Değişik: R.G. 2/12/2016-29906) Yurt dışındaki birimlere ilişkin kira desteğinden yararlanılabilmesi için kiracı ile kiraya verenin ilişkili kişi olmaması ve kiralanan yerin konut olarak kullanılmaması gerekir.

MADDE 9 — (1)(Değişik: R.G. 12/12/2014-29203)Bu Tebliğ kapsamındaki kira desteğinden en fazla 25 (yirmibeş) birim için yararlanılabilir.

(2) Bu Tebliğ’in yayımlandığı tarihten önce açılmış olan yurt dışı birimler için de bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlanılabilir.

MADDE 10 (1)BuTebliğ kapsamındaki desteklerden yararlanan birimlerde, Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlanması gerekir.

(2) Yabancı markalar için yurt içinde fason olarak üretilen ürünlerin reklâm, tanıtım, pazarlama ve kira giderleri bu Tebliğ kapsamında desteklenmez.

MADDE 11(Değişik: R.G. 2/12/2016-29906)(1) Yurt dışı birimin kapatılması/taşınması ya da bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen organik bağın sona ermesi durumları; birimin kapandığı/taşındığı ya da organik bağın sona erdiği tarihten itibaren bir ay içinde şirket veya İşbirliği Kuruluşu tarafından, Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisine bildirilir. Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi kapanan/taşınan/organik bağı sona eren birimi, şirket ise İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İBGS)’ne, İşbirliği Kuruluşu ise Bakanlığa derhal bildirir. Bildirimin yapılması halinde söz konusu birim, kapandığı/taşındığı ya da organik bağın sona erdiği tarihten önceki dönem için destekten yararlanır.

Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

MADDE 12 —(Değişik: R.G. 2/12/2016-29906)(1) Şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca veya bu Tebliğ’in 5 inci maddesinde belirtilen organik bağının bulunduğu yurt dışı şirketi veya şubelerince Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen Genelgede belirtilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri desteklenir.

(2) Destek ödemesi yurt dışı ortaklık oranına göre hesaplanır.

MADDE 13 —(Değişik: R.G. 2/12/2016-29906) (1)Bu Tebliğ kapsamında desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketlerve İşbirliği Kuruluşlarınca, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen ve Genelgede belirtilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri; % 60 oranında veyurt dışı birimin bulunduğuher bir ülke için yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

(2) Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketlerce, yurt dışı biriminin bulunmadığı ülkelerde Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen ve Genelgede belirtilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler, yurt içi marka tescil belgesi bulunması ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip olunması ya da marka tescili için başvurulmuş olması koşuluyla, % 60 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

MADDE 14 —(Değişik: R.G. 2/12/2016-29906)(1) Bu Tebliğ kapsamında desteklenen yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi marka tescil belgesi olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil başvurusu yapmış şirketlerce Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen ve Genelgede belirtilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler % 60 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

(2)(Değişik: R.G. 12/12/2014-29203)  Bir markaya ilişkin, yurt içi marka tescil belgesine sahip şirket ile organik bağı olan şirket tarafından gerçekleştirilen yurt dışı tanıtım faaliyetleri de birinci fıkra kapsamında desteklenir.

(3) (Değişik: R.G. 12/12/2014-29203) Yurt içi marka tescil belgesine sahip şirket ile yurt dışı tanıtım faaliyetini gerçekleştiren şirket arasında organik bağın olduğuna aşağıdaki hallerde hükmedilir:

 

a) Yurt içi marka tescil belgesine sahip şirketin en az % 51 oranında yurt dışı tanıtım faaliyetini gerçekleştiren yurt içi şirkete ortak olması,

b) Yurt içi marka tescil belgesine sahip şirketin en az % 51’ine sahip ortak veya ortaklarının yurt dışı tanıtım faaliyetini gerçekleştiren yurt içi şirkete ortak olması,

c) Yurt içi marka tescil belgesine sahip şirketin halka açık olması halinde; halka açıklık oranı düştükten sonra şirketin %51’ine sahip gerçek ya da tüzel kişilerin yurt dışında tanıtım faaliyetini gerçekleştiren yurt içi şirkete ortak olması.

MADDE 15 — (1) Şirketler ve İşbirliği Kuruluşları 12 ncimaddedebelirtilen tanıtım desteğinden en fazla 4 (dört) yıl süresince yararlanır. 4 (dört) yıllık süre bu konudaki ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesinin tarihinden itibaren başlar.

(2) 13 üncü ve 14 üncü maddelerde yer alan tanıtım desteği, tanıtım malzemelerinin yurt dışına çıkan miktarına göre hesaplanır.

(3) Aynı ülkede gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri için, belirlenen koşullar çerçevesinde, 13 üncü ve 14 üncü maddelerde belirtilen tanıtım desteklerinin sadece birinden yararlanılabilir.

(4) 13 üncü ve 14 üncü maddelerden herhangi biri kapsamında yararlanılan tanıtım desteği yararlanma koşullarının değişmesi durumunda, daha önce yararlandıkları destek miktarı mahsup edilir.

(5) Reklam verilen medya aracının birden çok ülkede yayınlanması ya da dağıtılması durumunda söz konusu reklam giderleri, bu ülkelerden birinde yurt dışı birim bulunması ya da marka tesciline sahip olunması koşuluyla desteklenir.

(6)(Değişik: R.G. 2/12/2016-29906) 14 üncü maddede belirtilen tanıtım desteğinden yararlanılan markanın devredilmesi halinde markayı devralan şirkete ilave destek süresi uygulanmaz.

Yurt Dışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi

MADDE 16 — (1)Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Dolar’ına kadar desteklenir.

MADDE 17 — (1) Şirketler, 16 ncı maddede belirtilen marka tescili ve korunmasına yönelik destekten en fazla 4 (dört) yıl süresince yararlanabilir. 4 (dört) yıllık süre bu konudaki ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesinin tarihinden itibaren başlar.

(2)(Değişik: R.G. 12/12/2014-29203) Yurt içi marka tescili gerçekleşmeden yurt dışı marka tescil başvurusunun yapılmış olması durumunda, destek başvuru süresi içerisinde yurt içimarka tescil işleminin gerçekleşmiş olması şartıyla, söz konusu markanın yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri desteklenir.

Türkiye Ticaret Merkezlerinin Desteklenmesi

MADDE 17/A– (1) (Değişik: R.G. 2/12/2016-29906)Türkiye Ticaret Merkezinin destek kapsamına alınması için;

 1. TİM tarafından,
 2. TİM’in Türkiye’de kurduğu şirket tarafından,
 3. TİM/TİM’in Türkiye’de kurduğu şirket ile diğer İşbirliği Kuruluşu/Kuruluşları ortaklığında Türkiye’de kurulan şirket tarafından

bir projeyle Bakanlığa başvurulması ve projenin Bakanlıkça uygun bulunması gerekir.

(2) Bakanlıkça destek kapsamına alınan Türkiye Ticaret Merkezleri, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği koordinasyonu ve denetimine tabidir.

(3) Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri, Türkiye Ticaret Merkezlerini ilk destek başvurusunda ve her destek yılı bitiminde bizzat yerinde inceler ve gerçekleştirilen faaliyetlerin mevzuata uygunluğuna ilişkin rapor hazırlayarak Bakanlığa sunar.

(4) TİM, destek kapsamına alınan Türkiye Ticaret Merkezine ilişkin her destek yılı bitiminde yıllık faaliyet raporu hazırlar ve Bakanlığa sunar.

MADDE 17/B(Değişik: R.G. 12/12/2014-29203) (1) Türkiye Ticaret Merkezlerinin brüt kira giderleri (net kira ve vergiler) %60 oranında ve Türkiye Ticaret Merkezi başına yıllık en fazla 1,5 milyon ABD Doları’na kadar desteklenir.

(2) Türkiye Ticaret Merkezinin İşletici Şirket tarafından satın alınması durumunda,  satın alma bedelinin %60’ı en fazla 6 milyon ABD Doları’na kadar desteklenir.

(3) Kira desteğinden yararlanan bir Türkiye Ticaret Merkezinin satın alınması durumunda, verilecek satın alma desteğinden ödenmiş olan kira destek miktarı düşülür.

(4) Satın alma desteği verilen bir Türkiye Ticaret Merkezinin daha sonra satılması durumunda, satış bedelinin verilen destek oranındaki miktarı, ödenen destek tutarından az olmaması koşuluyla, satış bedelinin tahsil edildiği ayı takip eden ay içinde DFİF’e geri ödenir.

(5)(Değişik: R.G. 2/12/2016-29906)Bakanlıkça destek kapsamına alınan Türkiye Ticaret Merkezinin kurulum/dekorasyon giderlerinin %60’ı Türkiye Ticaret Merkezi başına en fazla 300.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

            (6)Türkiye TicaretMerkezinin yurt dışı tanıtım harcamaları, %60 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları’na kadar desteklenir.

(7) Türkiye Ticaret Merkezinde İşletici Şirket tarafından, Bakanlıkça belirlenecek koşullara uygun olarak istihdam edilen en fazla 10 (on) kişinin brüt ücreti, %60 oranında ve yıllık toplam en fazla 500.000 ABD Doları’na kadar desteklenir.

(8) Türkiye Ticaret Merkezinin ayrı bir yerde bulunan deposu söz konusu Türkiye Ticaret Merkezi bünyesinde kabul edilebilir.

(9) Kullanıcı Şirketler, bu Tebliğ’in 12 nci, 13 üncü ve 15 inci maddeleri çerçevesinde tanıtım desteğinden yararlandırılır. Ancak, Kullanıcı Şirketler bu Tebliğ’in 6 ncı ve 7 nci maddeleri çerçevesinde kira desteğinden yararlanamaz.

MADDE 17/C(Değişik: R.G. 12/12/2014-29203) (1) Türkiye Ticaret Merkezine ilişkin bu Tebliğ’in 17/B Maddesi kapsamındaki kira, tanıtım ve istihdam giderleri 5 (beş) yıl süreyle desteklenir. Destek süresi, destek verilen ilk aydan itibaren başlar.

(2) Bakanlık, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği ve TİM tarafından sunulan raporlar çerçevesinde Türkiye Ticaret Merkezinin faaliyetlerini ve performansını yıllık olarak değerlendirir. Faaliyetleri bu Tebliğ’in amaç ve hükümlerine uygun bulunmayan ve/veya performansı yeterli görülmeyen Türkiye Ticaret Merkezi destek kapsamından çıkarılır ve sonuçlandırılmamış destek başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

(3) İlk 5 (beş) yıllık performansı olumlu bulunan Türkiye Ticaret Merkezine Bakanlıkça 5 (beş) yıla kadar ilave destek süresi verilebilir. Toplam destek süresi 10 (on) yılı aşamaz.

MADDE 17/D(Değişik: R.G. 12/12/2014-29203) (1) İşletici Şirket, ilgili ülkede doğrudan kurulabileceği gibi Türkiye’de kurulan bir şirket tarafından da kurulabilir.

(2) İşletici Şirket, TİM tarafından veya TİM ile diğer İşbirliği Kuruluşu/Kuruluşları ortaklığında kurulabilir.

(3) İşbirliği Kuruluşlarının ya da Türkiye’de kurdukları şirketin İşletici Şirketteki payı %51’den az olamaz. Türkiye Ticaret Merkezinin açıldığı ülkenin ulusal mevzuatı kapsamındaki sınırlamalar bu hükümden muaf tutulur.

(4) Destek ödemesi İşbirliği Kuruluşlarının ya da Türkiye’de kurdukları şirketin İşletici Şirketteki ortaklık oranına göre hesaplanır.

(5) Türkiye Ticaret Merkezine ilişkin tüm destek ödemeleri, TİM’e ya da Türkiye’de kurulan şirkete yapılır.”

Ortak Hüküm

MADDE 18 —(Değişik: R.G. 12/12/2014-29203)(1) Şirketlerin bu Tebliğin 6 ncı, 7 nci, 12 inci, 13 üncü, 14 üncü ve 16 ncı maddeleri kapsamındaki faaliyetlerinin Bakanlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı 10 (on) baz puan artırılır.

(2) Şirketlerin bu Tebliğin 6 ncı, 7 nci, 12 nci, 13 üncü, 14 üncü ve 16 ncı maddeleri kapsamındaki faaliyetlerinin; mer’i 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararın Ek-1’inde yer alan Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler listesinde 4., 5. ve 6. Bölge illerinde merkezi bulunan şirketler tarafından gerçekleştirilmesi durumunda destek oranı 20 baz puana kadar artırılabilir. Destek oranlarının kademelendirilmesi ve farklılaştırılmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir.

(3) İşbirliği Kuruluşlarının bu Tebliğ’in 17/B Maddesi kapsamındaki faaliyetlerinin Bakanlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı 15 (onbeş) baz puan artırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ödeme Belgelerinin İbrazı ve Ödeme

Ödeme Esasları

MADDE 19 — (1)Destek başvurularını sonuçlandırmaya yönelik olarak istenen bilgi, belge ve uygulamaya ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça düzenlenecek Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ile belirlenir.

Ödeme Belgelerinin İbrazı

MADDE 20 —(Değişik: R.G. 2/12/2016-29906)(1) Şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca, bu Tebliğ kapsamında desteğe konu yurt dışı belgelerin, söz konusu belgelerin düzenlendiği ülkedeki Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisine onaylatılması gerekir. Onay ve incelemeye konu belgeler Genelge ile belirlenir.

            (2) Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi bu Tebliğin 6 ncı ve 7 nci maddelerinde belirtilen desteklerden yararlanmak amacıyla başvuruda bulunan şirket ve İşbirliği Kuruluşlarının birimlerini ilk destek başvurusunda ve her destek yılı bitiminde bizzat yerinde tetkik etmek suretiyle inceler ve söz konusu birimde gerçekleştirilen faaliyetlerin Türk ürünlerinin pazarlanmasına yönelik olup olmadığına ve olumlu Türk malı imajına uygunluğuna ilişkin değerlendirmelerde bulunur.

(3) Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi, ibraz edilen harcama belgelerinin ilgili ülke mevzuatına uygunluğu ile harcama belgelerinde belirtilen tutarların piyasa rayicine uygunluğunu denetler.

(4) Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisinin bulunmadığı durumlarda aynı ülkedeki diğer bir Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi yurt dışında düzenlenen belgeleri onaylar/inceler.

(5) Yurt dışı belgelerin düzenlendiği ülkede Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisinin bulunmadığı durumlarda onay ve incelemeye ilişkin hususları belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

MADDE 21 —(Değişik: R.G. 2/12/2016-29906)(1)Destek başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için; Genelgede belirtilen belgelerin (Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi onaylı belgeler dâhil), ödeme tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde; şirketler tarafından üyesi oldukları İBGS’ye, İşbirliği Kuruluşları tarafından doğrudan Bakanlığa ibraz edilmesi gerekmektedir.

(2) Altı aylık sürenin hesaplanmasında, destek türüne göre Genelgede zorunlu tutulan harcama belgelerinin şirketler için İBGS, İşbirliği Kuruluşları için Bakanlık evrak kayıtlarına giriş tarihi esas alınır.

(3) Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlanmak için başvuran şirketlerin ve İşbirliği Kuruluşlarının eksik bilgi ve belgelerini, bildirim tarihinden en geç üç ay içerisinde tamamlamaları gerekir. Eksikliklerin üç ay içerisinde tamamlanmaması durumunda destek başvurusu, süresi içinde yapılmamış kabul edilir. Üç aylık süre Bakanlık veya İBGS evrak-çıkış tarihiyle başlar, şirket veya İşbirliği Kuruluşlarının bildirim üzerine vereceği cevabın Bakanlık veya İBGS evrak kaydına girmesi ile biter.

Ödeme

MADDE 22 —(1) Bakanlık, destek müracaatının değerlendirilerek ödeme yapılacak şirketlerin belirlenmesi ile ödeme miktarlarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) bildirilmesi konusunda İBGS’ninyetkilendirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapabilir.

(2)Ödemeye ilişkin, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin (dolaylı vergiler dâhil) Türk Lirası (TL) cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ise ödeme belgesi tarihindeki “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer alan çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı Türk Lirası olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir. “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer almayan ülke para birimleri ABD Doları’na çevrilirken “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer alan kurlar esas alınır.

(3) “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer almayan ülke para birimleri ABD Doları’na çevrilirken Bakanlıkça uygun görülen diğer uluslararası veri kaynakları esas alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yetki

MADDE 23 —(Değişik: R.G. 2/12/2016-29906)(1) Bu Tebliğde düzenlenen hususlara ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamaya ilişkin talimatlar vermeye, uygulamada ortaya çıkacak mücbir sebep, özel ve zorunlu durumlar ile ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya, gerekli görülmesi durumunda destek oranlarını azaltmaya, ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye ve bütçe imkânları çerçevesinde destek kapsamında değerlendirilecek harcama ve destek  ödeme miktarlarını kısıtlamaya Bakanlık yetkilidir.

Yaptırım

MADDE 24 —(Değişik: R.G. 2/12/2016-29906)Yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 25 —  (1)(Değişik: R.G. 12/12/2014-29203)Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlanan veya yararlanmak üzere müracaatta bulunan şirketin/İşbirliği Kuruluşunun yanıltıcı bilgi ve belge ibraz ettiğinin tespit edilmesi durumunda başvurusu süresiz reddedilir ve şirket/İşbirliği Kuruluşu destek kapsamından çıkarılır.

(2)Bu Tebliğ kapsamında haksız olarak alındığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir.

İzleme ve Değerlendirme

MADDE 26 —(Değişik: R.G. 12/12/2014-29203)(1)Bakanlık, şirketlerin ve İşbirliği Kuruluşlarının faaliyetlerini izler ve değerlendirir. Faaliyetleri bu Tebliğ’in amaç ve hükümlerine uygun bulunmayan birim destek kapsamından çıkarılır ve sonuçlandırılmamış destek başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Bu madde çerçevesinde destek kapsamından çıkarılan birim için, çıkarılma tarihinden itibaren en az 6 (altı) ay sonra tekrar başvuru yapılabilir.

Uygulama

MADDE 27 —(1)25/11/2005 tarihli ve 26004 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “2005/4 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında ‘Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi’ Hakkında Tebliğ” çerçevesinde destekten yararlandırılmış ve bu Tebliğ’in yayımlandığı tarih itibarıyla destek süresi sona ermiş olan şirketler aynı birimi için bu Tebliğ hükümlerinden yararlanamazlar.

MADDE 28 —(Değişik: R.G. 2/12/2016-29906)Yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

MADDE 29 — (1)Para Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 17/11/2005 tarihli ve 2005/10 sayılı Kararı ile bu Karara istinaden hazırlanan ve 25/11/2005 tarihli ve 26004 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “2005/4 sayılı Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”, ek ve değişiklikleriyle birlikte, yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Hüküm

GEÇİCİ MADDE 1 — (1) Bu Tebliğ’in yayımlandığı tarih itibarıyla25/11/2005 tarihli ve 26004 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “2005/4 sayılı Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” hükümleri çerçevesinde destekten yararlanmakta olan şirket, DTSŞ ve SDŞ’ler, yararlandıkları destek türü ve limitleri mahsup edilmeksuretiyle, bu Tebliğ’de belirtilen süre ve limitler dâhilindedestekten yararlanır.

GEÇİCİ MADDE 2 – (Değişik: R.G. 12/12/2014-29203)(1)Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilen marka tescil harcamaları için 6 aylık başvuru süresinin başlangıç tarihi bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihtir.

GEÇİCİ MADDE 3 – (Değişik: R.G. 2/12/2016-29906)(1)  Bu Tebliğin 6 ncı ve 7 nci, maddeleri 1/1/2017 tarihinden sonra gerçekleştirilecek kira giderleri için uygulanacaktır.

 GEÇİCİ MADDE 4 –(Değişik: R.G. 2/12/2016-29906)(1)Bu Tebliğ’in 13 üncü, 14 üncü ve 16 ncı maddeleri kapsamındaki destek oranı, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2017 takvim yılı sonuna kadar gerçekleştirilecek giderler için 10 (on) puan artırılır. Söz konusu gider tarihinin tespitinde ödeme belgesi tarihi esas alınır.

GEÇİCİ MADDE 5–(Değişik: R.G. 2/12/2016-29906)(1)  Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılan birimler için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6) hükümleri, bu Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten sonra açılan birimler için bu Tebliğ hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 6–(Değişik: R.G. 2/12/2016-29906) (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki giderler için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6)’in lehe olan hükümleri uygulanır. Söz konusu gider tarihinin tespitinde ödeme belgesi tarihi esas alınır.

(2)Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sonuçlandırılmamış başvurular için bu maddeyi ihdas eden Tebliğin lehe olan hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 30 — (1)Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 31 — (1)Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

[1]18/08/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 2/12/2016 tarihli ve 29906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2016/3 sayılı Tebliğ ile getirilen değişiklikler metne işlenmiştir.